Σάββατο, 8 Σεπτεμβρίου 2007

"Το Πρότυπο της Νέας Κοπέλας"


Σε μια εποχή που η θέση της γυναίκας συνεχώς υποβαθμίζεται ίσως φαντάζει επίκαιρο το πρότυπο της νέας κοπέλας όπως το διαμόρφωσε ο μακαριστός γέροντας π.Γερβάσιος.

Η Νεάνις του Κατηχητικού Σχολείου
(υπό του π. Γερβασίου Παρασκευοπούλου)

• Είναι μεστή αγάπης προς τον Θεόν και τον συνάνθρωπον
• Είναι κοσμία εις την εμφάνισιν και την συμπεριφοράν.
• Είναι ταπεινή, απηλλαγμένη υψηλοφροσύνης αλλά και ταπεινολογίας.
• Ωσαύτως, είναι προσεκτική εις τους λόγους, ομιλεί προσηκόντως και δεν εκκακεί καλοποιούσα.
• Είναι παρούσα τόσον εις την χαράν των χαιρόντων, όσον και εις την λύπην των κλαιόντων.
• Περιπατεί δε αξίως του ονόματος του Κυρίου, εις πάσαν αρέσκειαν, εν παντί έργω καρποφορούσα και αυξανομένη εις την επίγνωσιν του Θεού.
• Επί τούτοις, επιμελείται, εν πάση δυνάμει δυναμουμένη, ίνα πληρωθή την επίγνωσιν του θελήματος του Κυρίου.
• Σταθερώς δε μένει και κρατεί όσα έμαθε και διδάσκεται δια μέσου του Κατηχητικού Σχολείου και των γονέων και διδασκάλων αυτής.
• Τοιουτοτρόπως γίνεται τύπος των πιστών εν λόγω, εν αναστροφή, εν αγάπη, εν πνεύματι, εν πίστει, εν αγνεία.


Πηγή:Ιεροθέου (Τσαντίλη) Μητροπολίτης πρ.Ύδρας " Αρχιμ.Γερβάσιος Παρασκευόπουλος" Αίγινα 2007 σ.86.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...