Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου 2007

" Αρχιμ.Γερβάσιος Παρασκευόπουλος"


Το παρόν τομίδιον περιλαμβάνει κατ' άνατύπωσιν τας "είκοσι (20) φωταυγείς παραγράφους" από τον βίον και την πολιτείαν του 'Aρχιμ. Γερβασίου Χ. Παρασκευοπούλου, εκ του εις β' έκδοσιν κυκλοφορουμένου περιπύστου έργου του: "Ερμηνευτική Επιστασία επί της Θείας Λειτουργίας", εκδ. Αναπλαστικής Σχολής, Πάτραι 2005.

Χαράσσομεν προλογικάς τινας γραμμάς, επιλέγοντες πολυφιλήτους και θελκτικάς προτάσεις, αναφερομένας εις τα διδάγματα του αγίου πατρός, του και επί οκτώ (8) και πλέον δεκαετίας διδασκάλου των πιστών της πόλεως του Πρωτοκλήτου, θα απετέλει τολμηράν παρρησίαν, εάν ωμιλούσαμεν περί βιογραφικού χαράγματος. Απλώς ανασύρομεν χαρακτηριστικάς γραμμάς από τον βίον και την πολιτείαν του...

(ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΛΟΓΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ)


Ζητείστε το: Στα Χριστιανικά Βιβλιοπωλεία καθώς
και στην Αναπλαστική Σχολή Πατρών(Ιωνίας 47) τηλ:2610-325244

Μπορείτε να το παραγγείλετε και μέσω του διαδικτύου:www.e-shop.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...