Κυριακή, 17 Φεβρουαρίου 2008

"Ἀγαπήσωμεν ἀλλήλους..."


Ὁ Ἀββᾶς Ἀγάθων ἔλεγε στά πνευματικά του παιδιά:

-Δέν ἔπεσα ποτέ νά κοιμηθῶ, παιδιά μου, ἔχοντας λύπη στήν καρδιά μου γιά κάποιον ἀδελφό γιά κάποιο συνάνθρωπό μου. Καί ἀπό τήν ἄλλη μεριά, ὅσο ἐξαρτᾶτο ἀπό μένα, δέν ἄφησα ἄνθρωπο νά κοιμηθῆ στενοχωρημένος ἐξ’ αἰτίας μου.


Ἕνας ἄλλος, ἐπίσης, μεγάλος Γέροντας, ὁ Ἀββᾶς Ἰσαάκ, ἔλεγε χαρακτηριστικά:

-Δέν ἐπέτρεψα νά μπῆ ποτέ σ’αὐτό τό κελλί λογισμός ἐναντίον κάποιου ἀδελφοῦ μου, πού νά μέ στενοχώρησε. Ἀλλά φρόντισα καί νά μήν ἀφήσω καί κάποιον ἀδελφό νά πάη στό κελλί του ἔχοντας λογισμό ἐναντίον μου.


Σημείωσις:
Πόσο διδακτικές εἶναι αὐτές οἱ Ἱστορίες ἀπό τό Γεροντικό, ἀδελφοί μου! Τί μεγαλεῖο ψυχῆς ἔκρυβαν αὐτοί οἱ ἄνθρωποι! Σέ ποιά μέτρα πνευματικά εἶχαν φτάσει! Εἶχαν ξεπεράσει τά μάταια καί φθαρτά, εἶχαν ὑπερβῆ τόν ἑαυτό τους. Ἡ ἀγάπη εἶχε κάνει κατοικητήριό της τήν καρδιά τους. Ζοῦσαν μέσα στό φῶς καί στή χάρη τοῦ Θεοῦ. Ἄναλογιστεῖτε, ἀδελφοί, σέ ποιά πνευματική κατάσταση βρισκόμαστε ἐμεῖς. Πῶς θά φτάσωμε ἄραγε σ΄αὐτά τά μέτρα; Φρίττει κανείς ὅταν σκέπτεται, ὅτι πολλοί ἄνθρωποι ὄχι μόνο δέν δυσκολεύονται νά πλαγιάσουν γιά νά κοιμηθοῦν ἔχοντας μῖσος καί φθόνο καί δόλο στήν καρδιά τους ἀλλά καί ὥσπου νά τούς πάρη ὁ ὕπνος σκέπτονται τί κακό θά κάνουν τήν ἄλλη ἡμέρα στόν συνάνθρωπό τους. Γιατί ἐσκληρύνθησαν τόσο οἱ καρδιές τῶν ἀνθρώπων;Πόσο δίκηο εἶχε ὁ Ἱερός Χρυσόστομος ὅταν ἔλεγε γιά τούς σκληρόκαρδους,«καί αἱ καρδίαι αὐτῶν ἀναισθητότεραι τῶν λίθων γεγόνασι». Ὅποιος δέν ἔχει ἀγάπη στήν καρδιά του ὑποφέρει γιατί τό μῖσος εἶναι σαράκι πού κατατρώγει τήν ὕπαρξή μας.

Ὁ ἄνθρωπος εἶναι δημιουργημένος κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωσιν Θεοῦ. Εἶναι ἐκ φύσεως κοινωνικό ὄν. Ἡ ἔλλειψη τῆς ἀγάπης τοῦ στερεῖ τήν κοινωνικότητα καί ὡς ἐκ τούτου ζῆ μέσα στό σκοτάδι τῆς δαιμονικῆς μοναξιᾶς. Ἡ μοναξιά εἶναι «προνόμιο» τοῦ διαβόλου. Ἡ κοινωνία,εἶναι ἡ χαρά τῶν ἀνθρώπων. Αὐτή ἡ κοινωνία βιώνεται μέσα ἀπό τήν σταυρική διάσταση τῆς ἀγάπης. Ἀγάπη πρός τόν Θεό καί ἀγάπη πρός τόν συνάνθρωπο. Μέσα ἀπό αὐτή τήν σταυρόσχημη ἀγαπητική καί θυσιαστική διάσταση τῆς ζωῆς,βιώνει κανείς τήν Ἀνάσταση.

Ἀδελφοί μου: «Ἀγαπήσωμεν ἀλλήλους, ἵνα ἐν ὁμονοία ὁμολογήσωμεν»

(Πηγή:www.i-m-patron.gr)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...