Δευτέρα, 13 Απριλίου 2009

" Tα Πάθη τα Σεπτά... "

(photo via)

"Φοβερός και συγκλονιστικός Λόγος του Κυρίου"

" Εγώ υπάγω να εξαγοράσω ανθρώπους, οι οποίοι έπρεπε αιωνίως να κολάζωνται στον Άδη. Και αφού τους εξαγοράσω με τόσους πόνους, με τόσα πάθη, με τόσο αίμα, με τόση αγωνία επάνω στο Σταυρό, πρόκειται να βλέπω από τούτους τους ιδίοις ανθρώπους τον ένα να με πωλεί όπως ο Ιούδας , δια φιλαργυρίαν. Τον άλλο να με αρνείται όπως ο Πέτρος, με επιορκίας και ψέματα. Τούτον να προτιμά αντ' εμού τον Βαραββάν, για να ικανοποιήση την ιδίαν αυτού όρεξιν. Εκείνον να με μαστιγώνει με την ηδονή της σαρκός και όλοι να με σταυρώνουν με κάθε είδους αμαρτίαν. Ω! Τις ωφέλεια εν τω αίματί Μου! Και λοιπόν εκείνο το Αίμα μου, το οποίον έχυσα όλον, εγώ πρόκειται να βλέπω να το καταπατούν μέσα στα θυσιαστήρια Ιερείς ανευλαβείς; Να το καταφρονούν λαϊκοί ακοινώνητοι; ή θέλω ακούει να το βλασφημούν εις τας οδούς και εις τα καπηλειά μικροί και μεγάλοι; Λοιπόν καθ΄έκαστον χρόνον εις τας Εκκλησίας των Χριστιανών θέλει να γίνεσθαι η ανάμνησις των παθών μου, ως μία απλή ιστορία; Θέλει παρρησιάζεται ο Σταυρός μου, ως μία σκηνή από εκείνας, αι οποίαι φαίνονται εις τα θέατρα; Δια ποίους λοιπόν έπαθα; Και δια ποίους απέθανα; Δι' ανθρώπους αχαρίστους οι οποίοι ή δεν γνωρίζουν ή δεν θέλουν την ευεργεσίαν μου. Ω! Τις ωφέλεια εν τω αίματί μου! Και δια τούτο Περίλυπος εστίν η ψυχή μου έως θανάτου ".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...