Σάββατο, 29 Αυγούστου 2009

" Συνέντευξη του Μητροπολίτου Χονγκ-Κονγκ κ.Νεκταρίου στο anaplastiki.gr! "


1. Τί σημαίνει γιά τήν Ὀρθόξη Ἐκκλησία ἡ ἱεραποστολή;


Ὁ Κύριός μας μετά τήν Ἀνάστασή του ἔδωσε στούς μαθητές του τήν ἐντολή: «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τά ἔθνη βαπτίζοντες αὐτούς εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος διάσκοντες αὐτούς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν».

Ἡ Δεσποτική αὐτή ἐντολή ἀποτελεῖ γιά τήν Ἐκκλησία μία διαρκῆ ὑποχρέωση. Ἡ Ἐκκλησία πρέπει νά δίνει τήν δική της μαρτυρία σέ αὐτόν ἐδῶ τόν κόσμο καί νά κηρύττει μέ ἔργα καί λόγια τό σωστικό μήνυμα τῆς Ἀποκαλύψεως τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Σκοπός τῆς Ἐκκλησίας εἶναι νά ἐκκλησιάσει τόν κόσμο καί νά Χριστοποιήσει τούς ἀνθρώπους. Ἡ Ἐκκλησία καί ὁμιλῶ γιά τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, οὐδέποτε χρησιμοποίησε κοσμικές μεθόδους ἐπιβολῆς τῆς διδασκαλίας της καί δημιουργίας προσηλύτων. Δέν προσπαθοῦμε μέ τήν βία ἤ μέ ψυχαναγκαστικές μεθόδους νά ἐξαπλώσουμε τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ.

Βέβαια εἶναι ἀλήθεια ὅτι δυστυχῶς ἡ Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία δέν ἀσκεῖ ὀργανωμένη ἱεραποστολή. Κάθε τοπική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία προσπαθεῖ μέ τά δικά της κριτήρια καί μέ τίς δικές της δυνάμεις νά κάμει ἱεραποστολή. Ἐάν προσθέσουμε καί τό φαινόμενο τῶν καταραμένων παραλλήλων Ὀρθοδόξων δικαιοδοσιῶν πού παρατηρεῖται τίς τελευταῖες δεκαετίες στήν Ἀμερική, Εὐρώπη, Αὐστραλία καί προσφάτως στήν Νοτιοανατολική Ἀσία, τότε μποροῦμε νά καταλάβουμε γιατί στά μάτια τῶν μή χριστιανῶν φαινόμαστε σάν κάτι παρόμοιο μέ τούς Προτεστάντες, διηρημένοι σέ πολλές ὁμάδες, οἱ ὁποῖες προσπαθοῦν ἀνταγωνιστικά νά ἐπιδείξουν τήν ἱεραποστολική τους προσπάθεια καί τίς τυχόν «ἐπιτυχίες τους». Δέν εἶναι ὑπερβολή αὐτά πού λέγω καί δέν θά πρέπει νά παρεξηγηθοῦν τά λόγια μου. Στό χῶρο τῆς ἱεραποστολῆς πρέπει νά βλέπουμε τά πράγματα μέσα ἀπό τά μάτια τῶν ἄλλων. Αὐτῶν πού δέν εἶναι χριστιανοί καί φυσικά ἔχουν ἄλλη ἄποψη καί γνώμη περί Χριστιανισμοῦ ἀπό ὅτι ἐμεῖς, οἱ ὁποῖοι ἔχουμε τήν εὐλογία νά γεννιόμαστε καί νά μεγαλώνουμε σέ χριστιανικό περιβάλλον καί χριστιανικές χῶρες. Ἄν δέν τό κάνουμε αὐτό, τότε δέν θά μπορέσουμε νά δώσουμε στούς ἄλλους νά καταλάβουν τό ἱεραποστολικό μας κήρυγμα καί φυσικά ἡ ἱεραποστολική μας ἐργασία παρά τούς κόπους θά ἀποβεῖ ἄκαρπη.


2. Πῶς ὁδηγήθηκαν τά βήματά σας στήν ἱεραποστολή καί μάλιστα τόσο μακριά;


Πρέπει νά ἐπισημάνουμε ὅτι ὅταν ὁμιλοῦμε γιά ἱεραποστολή δέν ἐννοοῦμε μόνο αὐτή πού ἀπευθύνεται πρός τούς μή χριστιανούς ἀλλά καί αὐτή που ἀπευθύνεται πρός τούς ἤδη βαπτισμένους χριστιανούς. Ὁ Θεός εὐλόγησε καί ὁδήγησε τά πρῶτα νεανικά βήματα τῆς ζωῆς μου στήν μοναχική ἀφιέρωση καί γενικώτερα στήν διακονία τοῦ Εὐαγγελίου. Ὅταν σέ ἕνα μοναστήρι ζεῖς καθημερινά τήν ἀσκητική παράδοση τῆς Ἐκκλησίας καί βιώνεις τόν χριστιανικό τρόπο ζωῆς μέσα ἀπό τίς καθημερινές Ἀκολουθίες καί τήν μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί τῶν Ἁγίων Πατέρων, τότε θέλεις νά κηρύξεις αὐτήν τήν πραγματικότητα ζωῆς στούς χριστιανούς τῆς πολυθρόνας καί τῆς ἀδιαφορίας. Ἀπό τό μυαλό μου ποτέ δἐν εἶχε περάσει ἡ ἰδέα τῆς λεγομένης ἐξωτερικῆς ἱεραποστολῆς. Τότε ἔβλεπα πώς πολλοί ἀδελφοί μας στήν Ἑλλάδα ἄν καί βαπτισμένοι Ὀρθόδοξοι ἦσαν παντελῶς ἀκατήχητοι. Καί σήμερα αὐτή εἶναι ἡ πραγματικότητα. Κομπάζουμε ὅτι ἡ Ἑλλάδα εἶναι χριστιανική χώρα κι ὅτι τό 95% εἶναι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί. Χαιρόμαστε ὅταν τήν Μεγάλη Ἑβδομάδα γεμίζουν οἱ Ἱεροί Ναοί. Συγχωρέστε με ἀλλά τόν ὑπόλοιπο χρόνο πού εἶναι ὅλοι αὐτοί; Μήν ζοῦμε σέ ἕναν εἰκονικό κόσμο τῆς φαντασίας μας. Δεῖτε γύρω σας καί ψάξτε πόσοι εἶναι αὐτοί πού ζοῦν χριστιανική ζωή; Ἡ Ελλάδα μας θέλει πολλή δουλειά στόν τομέα τῆς Ὀρθοδόξου κατηχήσεως τῶν ἐνηλίκων. Καί χρειάζονται ἐργάτες ἀφοσιωμένοι καί μέ ζῆλο. Στήν Νοτιοανατολική Ἀσία πολλές φορές ἐντόπιοι χριστιανοί μέ ρωτοῦν:Γιατί οἱ Ἕλληνες δέν ἔρχονται κάθε Κυριακή στήν Ἐκκλησία; Τήν Ἑλλάδα τήν θεωροῦν πρότυπο καί στενοχωροῦνται ὅταν βλέπουν χριστιανούς Ἕλληνες νά εἶναι τελείως ἀκατήχητοι.

Τό ὅτι τελικά βρέθηκα μακριά ἀπό τήν Ἑλλάδα, τό ἀποδίδω στό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Δέν τό ἐπεδίωξα. Ὁ Θεός μέ κάλεσε καί μέ ἔστειλε σέ νέο μετερίζι. Ταπεινά δέχτηκα τήν νέα κλήση κι ἔτσι βρέθηκα στό μακρινό Χόνγκ Κόνγκ.


3. Πόσο δύσκολο εἶναι τό ἔργο τοῦ ἱεραποστόλου στήν Ἀσία;


Ἡ Ὀρθοδοξία στήν Ἀσία εἶναι παντελῶς ἄγνωστη. Οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖ γνωρίζουν τήν χριστιανική παράδοση πού μετέφεραν οἱ Ρωμαιοκαθολικοί καί οἱ Προτεστάντες. Οἱ ἄλλες χριστιανικές ὁμολογίες ἔχουν ὀργανωμένες ἱεραποστολές. Βέβαια παλαιότερα συνδύασαν τήν δράση τους μέ τήν ἀποικιοκρατική πολιτική τῶν Μεγάλων Δυνάμεων κι αὐτό τό γεγονός ἔκανε τούς ἐντόπιους λαούς νά εἶναι πολύ ἐπιφυλακτικοί ἀπένταντι σέ κάθε τι χριστιανικό. Ὁ Ὀρθόδοξος ἱεραπόστολος ἔρχεται νά ἐργαστεῖ σέ χῶρες πού ἔχουν ἄλλη νοοτροπία καί ἄλλο πολιτισμό ἀπό αὐτά πού ὁ ἴδιος ἔχει συνηθίσει. Δέν ὑπάρχουν ὑποδομές νά τόν ὑποστηρίξουν καί βέβαια δέν ἔχει οἰκονομικούς πόρους γιά νά στηρίξει τήν ἐργασία του. Τό λέγω αὐτό γιατί μερικοί ἔχουν δημιουργήσει μία ὀνειρική εἰκόνα γιά τούς ἱεραποστόλους. Ἡ πραγματικότητα ὅμως εἶναι διαφορετική. Πῶς θά ζήσει ἕνας ἱεραπόστολος στήν Νοτιοανατολική Ἀσία; Δέν ἔχει ἀνάγκη ἀπό στέγη καί τροφή; Καί πῶς θά κάνει ἱεραποστολή; Ἡ ἱεραποστολή ἔχει καί πρακτικά πράγματα. Πῶς θά κτιστεῖ ἕνας Ναός; Ποιός θά πληρώσει τίς μεταφράσεις, τήν ἔκδοση φυλλαδίων καί βιβλίων, καί χίλια δυό ἄλλα πράγματα;

Ἐπίσης νομίζουν μερικοί ὅτι ὁ ἱεραπόστολος μπορεῖ νά ζήσει σάν ζητιάνος. Ἄς ἔλθουν ὅλοι αὐτοί νά ἐπισκεφθοῦν τό Χόνγκ Κόνγκ, τήν Σιγκαπούρη ἤ τήν Ταϊβάν καί μετά ἄς ἐπαναλάβουν τίς θεωρίες τους περί ἱεραποστολῆς.

Ἐκτός ἀπό αὐτά τά πρακτικά ὑπάρχουν καί ἄλλες δυσκολίες γιά κάποιον ὁ ὁποῖος θέλει νά ἐργασθεῖ ἱεραποστολικά στήν Ἀσία. Ὑπάρχει τό θέμα τῆς γλώσσας. Ἡ διαφορετική νοοτροπία καί κουλτούρα. Ὁ θρησκευτικός φανατισμός. Καί βέβαια ἡ καχυποψία ἡ ὁποία προέρχεται ἀπό τά ὅσα ἔπαθαν αὐτοί οἱ λαοί ἀπό τούς ἀποικιοκράτες.

Θεωρῶ ὅτι ἡ παρουσία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στήν Νοτιοανατολική Ἀσία παρ’ ὅλες τίς ἀδυναμίες της εἶναι ἕνα μεγάλο θαῦμα.


4. Πῶς ξεκινᾶ καί σέ ποιούς τομεῖς κινεῖται ἡ Ἱεραποστολή;


Καί στή σύγχρονη ἐποχή παρατηροῦνται φαινόμενα πού συναντοῦμε στά πρῶτα ἀποστολικά χρόνια. Ἀναφέρομαι στό ἔργο τῆς ἱεραποστολῆς. Σέ ὁρισμένες περιοχές τῆς Νοτιοανατολικῆς Ἀσίας ἡ Ὀρθοδοξία ἔφθασε μέσω ἀνθρώπων πού πῆγαν ἐκεῖ γιά νά ἐργασθοῦν. Σέ ἄλλες περιοχές κάποιος Ὀρθόδοξος Κληρικός ἀποφάσισε νά ἐγκατασταθεῖ καί νά ξεκινήσει ἱεραποστολική προσπάθεια. Ὑπάρχουν καί περιπτώσεις κατά τίς ὁποίες ἐντόπιοι ἔμαθαν γιά τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μέσω τοῦ Διαδικτύου καί στή συνέχεια ἐζήτησαν νά τούς ἐπισκεφθοῦν Ὀρθόδοξοι Κληρικοί καί νά τούς κατηχήσουν.

Αὐτή τή στιγμή, μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ, στήν Ἱερά Μητρόπολη Χόνγκ Κόνγκ καί Ἄπω Ἀνατολῆς λειτουργοῦν 47 Ὀρθόδοξες Κοινότητες, ἐκ τῶν ὁποίων οἱ 25 διαθέτουν κτισμένο Ἱερό Ναό. Οἱ Κοινότητες αὐτές λειτουργοῦν στό Χόνγκ Κόνγκ, τή Σιγκαπούρη, τήν Ταϊβάν, τήν Ἰνδία, τήν Ἰνδονησία, τίς Φιλιππῖνες, τό Πακιστάν καί τήν Μαλαισία.

Στήν Ταϋλάνδη, τήν Σανγκάη, τό Πεκίνο, κ.ἄ. δέν ὑπάρχουν μόνιμοι χῶροι λατρείας ἀλλά προσπαθοῦμε νά ἐξυπηρετοῦμε τούς ἐκεῖ εὑρισκομένους Ὀρθοδόξους κατά τίς μεγάλες Ἑορτές.

Στήν Ἱερά Μητρόπολη διακονοῦν 32 Κληρικοί. 4 Ἕλληνες, 1 Βρεττανός, 11 Ἰνδοί, 9 Ἰνδονήσιοι, 6 Φιλιππινέζοι καί 1 Πακιστανός. Στήν περιοχή Μασμπάντε τῶν Φιλιππίνων λειτουργεῖ μία Γυναικεῖα Ἱερά Μονή μέ τέσσερις Μοναχές καί σχεδιάζουμε τήν ἵδρυση νέας Γυναικείας Ἱερᾶς Μονῆς στό Μεντάν τῆς Ἰνδονησίας.

Οἱ Ὀρθόδοξοι πιστοί στήν Νοτιοανατολική Ἀσία εἶναι περίπου 17.000 καί δέν συνυπολογίζουμε τούς Κατηχουμένους, ὅσους καθημερινά μᾶς ζητοῦν νά γίνουν Ὀρθόδοξοι καί ὅσοι εἶναι ἤδη Ὀρθόδοξοι χριστιανοί ἀλλά κρύβουν τήν θρησκευτική τους πίστη λόγῳ τῶν τοπικῶν Καθεστώτων.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Χόνγκ Κόνγκ καί Ἄπω Ἀνατολῆς συντονίζει, ἐπιβλέπει καί συντηρεῖ τά φιλανθρωπικά προγράμματα, τά ὁποῖα λειτουργοῦν στίς χῶρες τῆς δικαιοδοσίας της.

Συγκεκριμένα:

· 8 Ἰατρεῖα στήν Δυτική Βεγγάλη τῆς Ἰνδίας. (κάθε Ἰατρεῖο στελεχώνεται ἀπό ἕναν Ἰατρό, μία Νοσηλεύτρια, μία Εὐπρεπίστρια καί διαθέτει ἐξοπλισμένο Φαρμακεῖο).

· 2 Ἰατρεῖα στήν Ἰνδονησία.

· 1 Κλινική στό νησί Nias τῆς Ἰνδονησίας (Στελεχώνεται ἀπό δύο Ἰατρούς, τέσσερις Νοσηλεύτριες).

· 1 Ὀδοντιατρεῖο στήν Καλκούτα τῆς Ἰνδίας.

· 1 Ὀδοντιατρεῖο στήν Ἰνδονησία.

· 1 Ὀρφανοτροφεῖο μέ 180 κορίτσια στήν Καλκούτα τῆς Ἰνδίας.

· 1 Οἰκοτροφεῖο διά ἄπορα παιδιά στό Μεντάν τῆς Ἰνδονησίας.

· 1 Οἰκοτροφεῖο διά ἄπορα παιδιά στήν Σινγκαράγια τῆς Ἰνδονησίας.

· 4 Νηπιαγωγεῖα. (Ἰνδία, Ἰνδονησία, Φιλιππῖνες).

· 10 Δημοτικά Σχολεῖα. (Ἰνδία, Ἰνδονησία).

· 1 Γυμνάσιο. (Ἰνδονησία).

· 2 Τεχνικές Σχολές. (Ἰνδία, Ἰνδονησία).

· 1 Ἀνωτάτη Πολυτεχνική Ἀκαδημία μέ δύο τμήματα Πληροφορικῆς καί Διοικήσεως Ἐπιχειρήσεων. (Ἰνδονησία).

· 1 Θεολογικό Σεμινάριο στό Μεντάν τῆς Ἰνδονησίας. (Διδάσκεται καί ἡ Ἑλληνική γλῶσσα).

Ἐπίσης ἡ Ἱερά Μητρόπολις ἀναπτύσσει προγράμματα:

· οἰκονομικῆς ἐνισχύσεως σέ ἀπόρους.

· ἐβδομαδιαῖας διανομῆς τροφίμων, ἰματισμοῦ, εἰδῶν προσωπικῆς ὑγιεινῆς καί φαρμάκων.

· διανομῆς σχολικῶν εἰδῶν καί σχολικῶν βιβλίων σέ ἄπορα παιδιά (στίς χῶρες τῆς Νοτιοανατολικῆς Ἀσίας δέν ὑπάρχει δωρεάν Παιδεία. Οἱ μαθητές ἀκόμα καί στά Δημόσια Σχολεῖα ὀφείλουν νά καταβάλουν ἕνα μικρό ποσό διά δίδακτρα καί τήν ἀγορά τῶν βιβλίων).

· ἐπισκέψεων σέ Νοσοκομεῖα καί Φυλακές.

· καθημερινοῦ συσσιτίου.

· κατασκευῆς μικρῶν οἰκιῶν διά ἄστεγες οἰκογένειες.

· ψυχολογικῆς καί ὑλικῆς ὑποστηρίξεως σέ κακοποιημένες γυναῖκες καί ἐγκαταλελειμένα παιδιά.

· προστασίας προσφύγων.

· διανομῆς ἀνθρωπιστικῆς βοηθείας σέ περιοχές πού ἐπλήγησαν ἀπό φυσικές καταστροφές.

· ὑποτροφίες σέ ἀπόρους σπουδαστές.

· ἐκπαιδευτικῆς ὑποστηρίξεως ἀναλφάβητων (κυρίως στό Πακιστάν).

· γεωτρήσεις σέ ὑποβαθμισμένες περιοχές γιά τήν ἐξασφάλιση πόσιμου ὕδατος.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις εἶναι ὑπεύθυνη γιά τήν συντήρηση, τόν ἐξοπλισμό καί τήν λειτουργία τῶν Ἱδρυμάτων καί τῶν Προγραμμάτων καθώς καί γιά τήν μισθοδοσία τοῦ Προσωπικοῦ. Τό ἐτήσιος κόστος ὅλων τῶν ἱεραποστολικῶν καί φιλανθρωπικῶν προγραμμάτων ἀγγίζει τά 750.000 εὐρώ. Ἡ Ἱερά Μητρόπολις, δηλαδή, πρέπει κάθε μῆνα νά δαπανᾶ περί τά 70.000 εὐρώ.


5. Δυσκολίες καί ἐμπόδια πού τυχόν ἀντιμετωπίζετε.


Οἱ δυσκολίες εἶναι πολλές. Πρῶτα ἀπό ὅλα χρειαζόμαστε κληρικούς κατηρτισμένους, οἱ ὁποῖοι θά ἀποφασίσουν νά ἀφιερώσουν λίγο χρόνο στήν Ἱεραποστολή. Οἱ ἐντόπιοι ἱερεῖς χρειάζονται καθοδήγηση καί ἐπιμόρφωση. Ἐπίσης ἄλλο μεγάλο πρόβλημα εἶναι ἡ ἐξεύρεση οἰκονομικῶν πόρων. Οἱ Ὀρθόδοξες Κοινότητες εἴτε εἶναι ὀλιγάριθμες εἴτε ἀποτελοῦνται κυρίως ἀπό ἀνθρώπους πτωχούς καί συνεπῶς δέν εἶναι δυνατόν νά καλύψουν τά ἔξοδα ἀνοικοδομήσεως Ναῶν ἤ τῆς λειτουργίας τῶν ἱεραποστολικῶν καί φιλανθρωπικῶν προγραμμάτων. Αὐτή τή στιγμή ὅλα τά ἔσοδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως προέρχονται ἀπό δωρεές φίλων τῆς ἱεραποστολῆς. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, τό ἄγχος καί τήν ἀγωνία μας κάθε μῆνα ὅταν προσπαθοῦμε νά ἐξασφαλίσουμε τούς μισθούς τῶν ἱερέων καί τοῦ προσωπικοῦ τῶν φιλανθρωπικῶν Ἱδρυμάτων καθώς καί τά ἀπαραίτητα χρήματα γιά τήν συντήρηση τοῦ ἐν γένει ἱεραποστολικοῦ ἔργου. Τό οἰκονομικό πρόβλημα ἔχει ἀντίκτυπο καί σέ ἄλλες δραστηριότητες. Π.χ. πολλές φορές ἀκυρώνουμε ἐπισκέψεις μας σέ ἱεραποστολικά κλιμάκια διότι δέν ἔχουμε νά πληρώσουμε τά ἀεροπορικά εἰσιτήρια ἤ κλείνουμε φιλανθρωπικά προγράμματα λόγω ἐλλείψεως οἰκονομικῆς ὑποστηρίξεως. Στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως στό Χόνγκ Κόνγκ δέν ἔχουμε τό ἀπαραίτητο προσωπικό διότι δέν μποροῦμε νά πληρώσουμε μισθούς. Ἔτσι φέρνουμε γιά δύο ἡμέρες τήν ἑβδομάδα ἕναν λογιστή ἀπό μία μεγάλη Λογιστική Ἑταιρεία καί τά ὑπόλοιπα προσπαθοῦμε νά τά καλύψουμε ἡ ταπεινότης μου καί ὁ π.Κωνσταντῖνος, Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Στά μέρη αὐτά δέν εἶναι εὔκολο νά βρεῖς ψάλτες. Καί βέβαια εἶναι δύσκολο νά ἐκπαιδεύσουμε κάποιους. Θά πρέπει νά τούς στείλουμε εἴτε στήν Ἀμερική εἴτε στήν Αὐστραλία γιατί ἡ γλῶσσα στήν ὁποία τελοῦνται οἱ Ἀκολουθίες εἶναι κυρίως ἡ Ἀγγλική, ἀλλά τό κόστος εἶναι δυσβάστακτο γιά τήν Ἱερά Μητρόπολη. Λόγω αὐτῆς τῆς δυσκολίας ἀλλά καί τῆς ἐλλείψεως κληρικῶν τίς περισσότερες Κυριακές ἤ ἑορτές λειτουργῶ ὡς ἁπλοῦς ἱερεύς.

Ἄλλες σημαντικές δυσκολίες εἶναι ὁ θρησκευτικός φανατισμός καθώς καί ἡ ἐχθρική συμπεριφορά ἀπό ὁρισμένα Καθεστῶτα. Φανταστεῖτε ὅτι σέ ὁρισμένα Κράτη ἄν δοῦν στήν βαλίτσα σου θρησκευτικά ἀντικείμενα ἤ ἄμφια τότε σέ σταματοῦν καί ὑπάρχει ἡ περίπτωσις εἴτε νά στά κατασχέσουν εἴτε νά σοῦ ἀπαγορεύσουν τήν εἴσοδο στήν χώρα. Βεβαίως στά Κράτη αὐτά δέν μπορεῖς νά ἀποκαλύψεις τήν ἰδιότητα τοῦ Κληρικοῦ διότι ἁπλῶς δἐν σοῦ δίνουν ἄδεια εἰσόδου.

Δυσκολίες ἐπίσης ἀντιμετωπίζουμε καί ἀπό τίς διαφορετικές γλῶσσες καί τίς διαφορετικές κουλτούρες. Σκεφτεῖται ὅτι ἡ Ἱερά Μητρόπολις δραστηριοποιεῖται ἱεραποστολικά σέ 23 χῶρες τῆς Νοτιοανατολικῆς Ἀσίας. Καί μερικές ἀπό αὐτές τίς χῶρες ὅπως ἡ Κίνα καί ἡ Ἰνδία ἔχουν πανάρχαιους πολιτισμούς καί πανάρχαιες θρησκευτικές παραδόσεις. Ὅλα αὐτά σημαίνουν ὅτι πρέπει νά βρεῖς τούς κατάλληλους τρόπους γιά νά πλησιάσεις τόν κάθε λαό καί βέβαια νά μεταφράσεις στίς ἀμέτρητες διαλέκτους τά λειτουργικά καί κατηχητικά κείμενα.

6. Ὁ Λαός πού ἔχετε ἀναλάβει νά διακονεῖτε. Πολιτισμός, Θρησκεία, ἔθιμα.


Ὅπως ἤδη ἔχω ἀναφέρει ἡ Ἱερά Μητρόπολις Χόνγκ Κόνγκ καί Ἄπω Ἀνατολῆς δραστηριοποιεῖται ἱεραποστολικά σέ 23 χῶρες. Ἀπό τό Πακιστάν μέχρι τίς Φιλιππῖνες. Αὐτό σημαίνει πολλές διαφορετικές ἐθνότητες, πολιτιστικές καί θρησκευτικές διαφορές. Στά μέρη αὐτά οἱ κυρίαρχες θρησκεῖες εἶναι ὁ Ἰνδουϊσμός, ὁ Βουδισμός, ὁ Ταοϊσμός καί τό Ἰσλάμ. Οἱ Χριστιανοί ὅλων τῶν Ὀμολογιῶν εἶναι μειοψηφία. Καί βέβαια ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι παντελῶς ἄγνωστη.

Στίς χῶρες ὅπως ἡ Κίνα τό μεγαλύτερο ποσοστό τῶν ἀνθρώπων δηλώνουν ἄθρησκοι. Καί εἶναι ἀλήθεια ὅτι γιά τούς περισσότερους θεός εἶναι τό χρῆμα.

Θεωρῶ ὅμως σημαντικό ὅτι διατηροῦν ζωντανές πανάρχαιες παραδόσεις καί ἔχουν ἔθιμα καί συνήθειες πού ὁμοιάζουν μέ τά δικά μας ὅπως π.χ. ὁ σεβασμός στούς κεκοιμημένους.

7. Προοπτική τῆς Ὀρθόδοξης ἱεραποστολῆς στήν Ἀσία τόν 21ο αἰῶνα.


Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἔχει πολλά νά προσφέρει στήν Νοτιοανατολική Ἀσία. Οἱ ἐντόπιοι ὅταν γνωρίζουν τήν Ὀρθοδοξία νιώθουν οἰκειότητα, συνειδητοποιοῦν ὅτι βρῆκαν τήν Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία. Ἀλλά πρέπει νά γίνουν πολλά πράγματα ἀκόμα. Ἡ Ὀρθόδοξη ἱεραποστολή εἶναι ἀκόμα στά σπάργανα καί δυστυχῶς ἀνοργάνωτη. Τό τονίζω αὐτό γιατί εἶναι ἀπό τίς πληγές πού πρέπει ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἐν τῶ συνόλω της νά θεραπεύσει. Τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο προσπαθεῖ, μέ ὅσες δυνάμεις διαθέτει, νά στηρίξει τήν ἱεραποστολή σέ διάφορα μέρη τοῦ πλανήτη μας. Εἶναι κρῖμα ἄλλες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες νά σκέφτονται μέ κριτήρια ἐθνικιστικά κι ἔτσι οἱ Ὀρθόδοξοι νά μήν παρουσιαζόμαστε ἑνωμένοι στόν χῶρο τῆς ἱεραποστολῆς.

Ἐπίσης, ἄν θέλουμε ζωντανή ἱεραποστολή τότε πρέπει νά ἐμπνεύσουμε καί νά προετοιμάσουμε νέους κληρικούς ὥστε νά ἀφιερώσουν τήν ζωή τους σέ αὐτό τό σκοπό καί φυσικά νά στηρίξουμε οἰκονομικά τίς προσπάθειες πού γίνονται.

Θά σᾶς ἀναφέρω ἔνα παράδειγμα. Οἱ Ρωμαιοκαθολικοί στό Χόνγκ Κόνγκ ἔχουν 180 ἱερεῖς! Οἱ 100 ἐξ αὐτῶν εἶναι ἱεραπόστολοι, δηλαδή κληρικοί ἀπό ἄλλες χῶρες οἱ ὁποῖοι ἦρθαν στό Χόνγκ Κόνγκ καί θά ἐργασθοῦν γιά μία διετία. Ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι τί κάνουμε;


8. Τρόποι νά βοηθήσουμε στήν ἱεραποστολή.


Τρόποι ὑπάρχουν πολλοί. Πρῶτος καί βασικός ἡ προσευχή. Νά προσεύχεσθε γιά αὐτούς πού ἐργάζονται ἱεραποστολικά. Ἔχουν ἀνάγκη τήν προσευχή ὅλης τῆς Ἐκκλησίας.

Κληρικοί μποροῦν νά βοηθήσουν μέ τό νά ἀφιερώσουν ἔστω ἕνα τρίμηνο στήν ἱεραποστολή. Εἰδικά οἱ ἄγαμοι κληρικοί στήν Ἑλλάδα δέν μποροῦν νά ἀφιερώσουν ἕνα τρίμηνο, ὄχι παραπάνω, γιά νά ἐπισκεφθοῦν κάποιο ἱεραποστολικό κλιμάκιο καί νά προσφέρουν τήν πολύτιμη βοήθειά τους;

Χρειαζόμαστε ἀνθρώπους νά κάνουν μεταφράσεις στά ἀγγλικά. Ὑπάρχει ἔλλειψις καταλλήλων βοηθημάτων.

Ἐπίσης χρειαζόμαστε καί πιό πρακτικά πράγματα ὅπως κεριά, καρβουνάκια, θυμίαμα, νάμα.

Τέλος, ἕνας σημαντικός τρόπος γιά νά βοηθήσει κάποιος τήν ἱεραποστολή εἶναι ἡ οἰκονομική προσφορά. Ἀκούγεται πεζό καί ἴσως μερικοί νά σκανδαλίζονται ἀλλά πρέπει νά εἴμαστε ρεαλιστές. Ἡ ἱεραποστολή χρειάζεται οἰκονομική ὑποστήριξη.

Εὐχαριστῶ θερμά γιά τήν δυνατότητα πού μοῦ δώσατε νά μιλήσω γιά τήν ἱεραποστολή στήν Νοτιοανατολική Ἀσία. Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ. Νά μᾶς θυμᾶστε στίς προσευχές σας.


Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Σεβασμιώτατο για την αγάπη του και την άμεση ανταπόκρισή του στην πρόσκλησή μας...


Εάν θέλετε να κατεβάσετε την συνέντευξη του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ.Νεκταρίου ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...