Κυριακή, 13 Δεκεμβρίου 2009

" Αγάπησε την Αγνότητα... "1)ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΦΟΒΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ:

Ἡ πίστη έσωσε από ταφάνταστα μεγάλο πειρασμό τον Ιωσήφ στα 17 του δύσκολα χρόνια το 1700 π. Χ. στην Αίγυπτο· πειρασμό που του δημιούργησε η διεφθαρμένη γυναίκα του Πετεφρή. Ο αγνός, λοιπόν, εκείνος νέος σώθηκε με τη βαθιά πίστη του στην πανταχού παρουσία του Θεού (Γεν. 39,9).Ἡ πίστη ὁδηγεῖ στό φόβο τοῦ Θεοῦ ὁ ὁποῖος εἶναι πολύ βοηθητικός . Ὅταν σκέφτεσαι , ὅπως ὁ παγκαλος Ἰωσήφ ὅτι ὁ Χριστός εἶναι δίπλα σου καί σέ παρακολουθεῖ· σέ βλέπει ὄχι σάν τιμωρός ἀλλά σάν ἀδελφός πού σέ ἀγαπάει καί ἔχει πεθάνει γιά σένα. Τότε δέν μπορεῖς νά ἁμαρτήσεις· δέν μπορεῖς νά πληγώσεις αὐτήν τήν Ἀγάπη. Γιαυτό καί ὀνομάζετα ὁ φόβος τοῦ Κυρίου ἁγνός · διότι μᾶς κάνει ἀναμάρτητους, ἁγνούς. Γιαυτό καί <<διαμένει εἰς αἰῶνα αἰῶνος>> διότι μᾶς κάνει αἰώνιους, μᾶς σώζει .

2))ΜΕ ΤΗΝ ΦΥΛΑΚΗ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΑΙΣΘΗΣΕΩΝ

Οἱ αἰσθήσεις εἶναι οἱ πύλες τῆς ψυχῆς, οἱ θυρίδες. Ἄν δέν προσέξουμε μπορεῖ νά περάσει ἀπ' αὐτές ὁ θάνατος δηλ. ἡ ἁμαρτία. Γιαυτό λέει ἡ Ἁγία Γραφή : <<ἀνέβη ὁ θάνατος διά τῶν θυρίδων>>Ἕνα ἀπρόσεκτο βλέμμα στόν Δαβίδ τόν ἔρριξε σέ διπλό ἁμάρτημα: μοιχεία καί φόνο. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος διδάσκει την αποφυγή μεταβάσεως στα θέατρα της εποχής τα οποία παρουσίαζαν πρωτοφανή διαφθορά. Σε μία ομιλία του, μάλιστα, ρωτάει:« Μήπως, είσαι πέτρα ή σίδερο; Άνθρωπος είσαι με ασθενική φύση. Βάζεις φωτιά στο χορτάρι και λέγεις ότι δεν καίεται»; Συνιστά, λοιπόν, μεγάλη προσοχή ακόμη και στα βλέμματα. Σκεφτεῖτε καί τό λόγο τοῦ Κυρίου πού προαναφέραμε: Matt 5.27.1 to Matt 5.28.3 5.27 Ἠκούσατε ὅτι ἐρερέθη͵ Οὐ μοιχεύσεις.ῃ 5.28 ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ βλέπων γυναῖκα πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι αὐτὴν ἤδη ἐμοίχευσεν αὐτὴν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ. Καταλαβαίνει ἀπ' αὐτά κανείς πόσο μεγάλη ζημιά παθαίνουμε βλέποντας, περιεργαζόμενοι ὅλα αὐτά τά αἰσχρά τῆς μικρῆς ἤ μεγάλης ὀθόνης ἤ τά ὅποια ἄλλα ὅπου ἀλλοῦ ὑπάρχουν αὐτά! Ἄν φυλάξουμε τίς θυρίδες, μάτια αὐτιά κλπ τότε ὁ ἀγῶνας γίνεται πολύ εὔκολος Μᾶλλον δέν εἶναι ἀνάγκη νά γίνει κἄν ἀγώνας· γίνεται αὐτό πού λέει ὁ ἀββᾶς Ἰσαάκ: <<νίκη δίχα ἀγῶνος>>.
ΜΕ ΤΟ ΠΩΣ ΘΑ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ:ΑΠΛΑ, ΑΠΟΝΗΡΕΥΤΑ, ΣΑΝ ΑΔΕΛΦΟΥΣ, ΣΑΝ ΑΔΕΛΦΕΣ ΜΕ ΚΑΘΕ ΑΓΝΟΤΗΤΑ: Ἄς μήν ἐπιτρέπουμε ποτέ νά μπεῖ ἐμπάθεια, πονηρία, σαρκικότης. Γράφει ὁ ἅγιος Ἀπ. Παῦλος στόν ἅγιο Τιμόθεο: Tim1 5.1.2 to Tim1 5.2.2 νεωτέρους ὡς ἀδελφούς͵ 5.2 πρεσβυτέρας ὡς μητέρας͵ νεωτέρας ὡς ἀδελφὰς ἐν πάσῃ ἁγνείᾳ.

3)ΜΕ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΥ, ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ:

Ὁ Κύριος μᾶς τό ἀποκάλυψε: ἡ βρώμικη καρδιά μας εἶναι ἡ πηγή τῆς μόλυνσης. Ἐμεῖς τήν καταστήσαμε τέτοια μέ τήν ἀμέλειά μας καί τήν μή τήρηση τῶν αἰσθήσεων καί τῆς φαντασίας. Ἡ καρδιά πρέπει νά καθαρισθεῖ καί νά προσέξουμε νά μήν ξαναμολυνθεῖ οὔτε ἀπό λογισμούς ἤ φαντασίες οὔτε ἀπό ἐξωτερικές ἐντυπώσεις πόυ περνᾶνε σ' αὐτήν διά μέσου τῶν αἰσθήσεων: Matt 15.18.1 to Matt 15.20.2 τὰ δὲ ἐκπορευόμενα ἐκ τοῦ στόματος ἐκ τῆς καρδίας ἐξέρχεται͵ κἀκεῖνα κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον. 15.19 ἐκ γὰρ τῆς καρδίας ἐξέρχονται διαλογισμοὶ πονηροί͵ φόνοι͵ μοιχεῖαι͵ πορνεῖαι͵ κλοπαί͵ ψευδομαρτυ ρίαι͵ βλασφημίαι. 15.20 ταῦτά ἐστιν τὰ κοινοῦντα τὸν ἄνθρωπον͵ Ἡ τήρηση τοῦ νοός ἀπό τούς πονηρούς λογισμούς ἐπιτυγχάνεται μέ τήν νήψη(ἐγρήγορση ,προσοχή) καί τήν προσευχή.

Ο πόλεμος των πονηρών σκέψεων, των λογισμων, είναι και ο πιο δύσκολος και ισόβιος. Με ωραίες εικόνες το χρυσό στόμα του Αγιου Ιωαννου τονίζει τους πρακτικούς τρόπους αντιμετωπίσεως των πονηρών λογισμών. Μια ωραία εικόνα είναι της πολιορκίας της πόλεως. Με αυτή λέει, ότι όπως μια πόλη πολιορκούμενη πολλές φορές νικιέται από προδοσία ενός ή δύο ανθρώπων που κατοικούν σε αυτή έτσι ακριβώς πέφτει και το κάστρο της ψυχής μας, όταν οι δικοί μας λογισμοί το προδώσουν. Αν όμως, φυλαχτούμε και εμείς οι ίδιοι δεν προδώσουμε τον εαυτό μας, τότε και ο διάβολος αν κουβαλήσει όλα του τα μηχανήματα, θα τα κουβαλήσει μάταια. Ἡ ἐπιτυχία ἔγκειται στό νά περιφρονήσουμε ἀ μ έ σ ω ς τόν λογισμό καί νά στρέψουμε ἀλλοῦ τή σκέψη μας· νά σκεφτοῦμε κάτι πού μᾶς ἀρέσει, π.χ. ἕνα ἄθλημα κλπ. Ἐπίσης νά βγοῦμε ἔξω μιά βόλτα, νά δοῦμε κάτι ἄσχετο π.χ. τό νούμερο , τή μάρκα ἑνός αὐτοκινήτου, νά κάνουμε μιά πράξη ἀριθμητικῆς μἐ τό νοῦ μας κλπ. Ἔτσι περιφρονοῦμε τό διάβολο καί δέν μπαίνουμε στήν καρβουναποθήκη του. Οὔτε πρέπει νά ξανασκεφτοῦμε τό λογισμό-πειρασμό, οὔτε ἄν καί πόσο συγκατατεθήκαμε διότι αὐτά εἶναι τἐχνη τοῦ πονηροῦ μέ σκοπό νά ξαναπέσουμε ἤ τουλαχιστον νά ξαναμολυνόμαστε ἀσχολούμενοι μέ τά σκουπίδια του.

Ἡ καθαρότης τῆς καρδίας ἐπιτυγχάνεται μέ τήν τήρηση τῶν ἐντολῶν, ὅλων τῶν ἐντολῶν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...