Πέμπτη, 7 Οκτωβρίου 2010

" Θρησκευτικά: Σημείο Αναφοράς για τους νέους... "

Μερικές ομάδες με τεράστια οικονομικο-πολιτική ισχύ σε πα­γκόσμια κλίμακα αποβλέπουν στην αλλοίωση του φρονήματος της ανθρωπότητας του μέλλοντος, μέσω διαβρώσεως της ηγε­τικής τάξεως της νεολαίας. Είναι ανάγκη να ενισχυθεί το μάθη­μα των θρησκευτικών στα σχολεία. Μέσω του μαθήματος αυτού τα παιδιά μας πρέπει να αποκτούν ένα σταθερό σημείο ανα­φοράς και μέτρο κρίσεως, να οριοθετούν την Ορθόδοξο πίστη τους έναντι κάθε εξωχριστιανικής τάσεως, να καλύπτουν τα υπαρξιακά τους κενά μέσα στο φως της Ορθοδοξίας και να ενι­σχύεται μέσα τους η Ορθόδοξη αυτοσυνειδησία. Γι' αυτό είναι ανάγκη το μάθημα των θρησκευτικών στα σχολεία να διαπνέε­ται από το πνεύμα της Εκκλησίας και όχι από το πνεύμα της ακαδημαϊκής θεολογίας, να κινείται στα πλαίσια του ποιμαντι­κού μας έργου και όχι στα πλαίσια της «ουδέτερης» και «αντι­κειμενικής ενημέρωσης» θρησκειολογικού τύπου. Ένα τέτοιο θρησκειολογικό μάθημα στα Ορθόδοξα σχολεία θα αποτελούσε κατάφορη παραβίαση του δικαιώματος των γονέων να καθορί­ζουν τη θρησκευτική αγωγή των παιδιών τους.

Οι Ορθόδοξοι γονείς, με το να εντάξουν τα παιδιά τους με το βάπτισμα στην Ορθόδοξη Εκκλησία εξεδήλωσαν την πρόθε­ση τους να τους δώσουν θρησκευτική αγωγή, που να ανταπο­κρίνεται στο φρόνημα του Ορθόδοξου χριστιανού. Η πολιτεία οφείλει να σεβαστεί αυτό το δικαίωμα της συντριπτικής πλειοψηφίας των γονέων στις Ορθόδοξες χώρες και να παράσχει τα απαραίτητα μέσα για το σκοπό αυτό.

(via)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...