Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2012

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΝΑ ΚΟΣΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ & ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ

τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
 
Στήν πόλη τῶν Πατρῶν ἀπό τό 1979 λειτουργεῖ Ἐκκλησιαστικό Λύκειο, ( ἱδρύθη τό 1976 ὡς Μέσο Ἐκκλησιαστικό Φροντιστήριο, τό 1979 προήχθη σέ Ἐκκλησιαστικό Λύκειο καί σήμερα λειτουργεῖ ὧς Ἑνιαῖο Ἐκκλησιαστικό Λύκειο) τό ὁποῖο κατά τήν διάρκεια ὅλων αὐτῶν τῶν ἐτῶν ἔδωσε στήν Ἐκκλησία καί τήν κοινωνία μας καταξιωμένους Λειτουργούς τοῦ Ὑψίστου, ἀλλά καί ἄλλα στελέχη, πού γαλουχήθηκαν στά θρανία του καί εὐτύχησαν νά ἔχουν ἐκλεκτούς διδασκάλους, Κληρικούς καί Λαϊκούς.
Ἀπό πέρυσι τό Ἑνιαῖο Ἐκκλησιαστικό Λύκειο Πατρῶν, στεγάζεται σέ νέο ὑπερσύγχρονο κτήριο, στήν Παραλία Πατρῶν, τό ὁποῖο κατεσκευάσθη ἐξ ὁλοκλήρου μέ χρήματα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μας, ἐπί οἰκοπέδου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου Πατρῶν.
Παράλληλα μέ τό Ἐκκλησιαστικό Λύκειο, λειτουργεῖ καί Έκκλησιαστική Ἑστία, στήν ὁποία φιλοξενοῦνται μαθηταί, οἱ ὁποῖοι προέρχονται ἀπό ἄλλες Ἱερές Μητροπόλεις καί δέν ἔχουν ἄλλη δυνατότητα διαμονῆς στήν πόλη μας. Τά ἐγκαίνια τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Σχολείου καί τῆς Ἑστίας πραγματοποιήθηκαν, ὡς θά ἐνθυμῆσθε, μέ κάθε λαμπρότητα καί ἐπισημότητα, ἀπό τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμο, μέ τήν παρουσία ὅλων τῶν τοπικῶν Ἀρχῶν καί πλήθους Κλήρου καί Λαοῦ, κατά τόν παρελθόντα Νοέμβριο.
Θά ἤθελα στό σημεῖο αὐτό νά ἀναφερθῶ στήν ἄψογη λειτουργία τοῦ Σχολείου κατά τό διαρρεῦσαν σχολικό ἔτος, βεβαίως καί ἐνωρίτερα, καί στή σπουδαία ἐργασία ἡ ὁποία ἐπετελέσθη καί ἐπιτελεῖται ἐκ μέρους τῶν Διδασκόντων μέ πρῶτο τόν Διευθυντή κ. Ἰωάννη Κόττορο, ἀλλά καί στήν ἐπιμέλεια ὅλων τῶν Μαθητῶν, οἱ ὁποῖοι ἐπέδειξαν ἕνα ξεχωριστό ἦθος, ἔχοντες ἐπίγνωση ὅτι φοιτοῦν σέ ἕνα σχολεῖο, τό ὁποῖο ἀπό τήν φύση του ἔχει κάτι τό διαφορετικό ἀπ’ ὅλα τά ἄλλα. Εἶναι ἕνα σχολεῖο παραγωγικό, τό ὁποῖο ἑτοιμάζει τούς μέλλοντας Κληρικούς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας.
Βέβαια δέν εἶναι ἀπαραίτητο, νά γίνουν ὅλοι ὅσοι φοιτοῦν στό Ἐκκλησιαστικό Λύκειο, Κληρικοί. Τό ἐν λόγῳ Λύκειο παρέχει ὅλες τίς γνώσεις, πού παρέχουν καί τά ἄλλα Σχολεῖα. Γι αὐτό καί οἱ μαθηταί ἔχουν τήν δυνατότητα νά ἀκολουθήσουν ὅποια κατεύθυνση ἐπιθυμοῦν, ἄν δέν ἔχουν ἀποφασίσει νά γίνουν Κληρικοί. Σημειωθήτω, ὅτι γιά νά γίνῃ κάποιος Κληρικός πρέπει νά ὑπάρχῃ ἡ κλίση ἀπό τόν Θεό. Αὐτό εἶναι δῶρο καί χάρισμα Θεοῦ. Στήν Ἐκκλησία μιλᾶμε γιά τίς ἱερατικές κλίσεις, οἱ ὁποῖες καλλιεργοῦνται ἀπό μᾶς, ἀλλά ἐκεῖνος πού φυτεύει τίς κλίσεις γιά τήν Ἱερωσύνη στίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων, εἶναι ὁ Θεός.
Ἀξίζει τόν κόπο νά ἐπισκεφθῆτε, ἄν δέν τό ἔχετε πράξει, τό Σχολεῖο μας, προκειμένου νά διαπιστώσετε ὅσα ἀνέφερα παραπάνω. Δέν ὑπάρχει στούς τοίχους οὔτε μία γρατσουνιά, οὔτε μία γραμμή. Αὐτό ὀφείλεται στά εὐλογημένα παιδιά μας, τά ὁποῖα σέβονται τόν χῶρο καί τόν προσέχουν ὅπως τό σπίτι τους. Τούς ἀξίζουν θερμά συγχαρητήρια καί ὁ δίκαιος ἔπαινος, διότι εἶναι συνειδητοποιημένα παιδιά καί τά διακρίνει ἡ ἀξιοπρέπεια. (Ἂς ἐλπίσωμε ὅτι θὰ σταματήσῃ τὸ θλιβερὸ φαινόμενο, νὰ βλέπωμε τίς ὄψεις τῶν Ἐκπαιδευτηρίων ὅλων τῶν βαθμίδων, ἀλλὰ καὶ ἄλλων δημοσίων κτηρίων στὴν Ἑλλάδα γεμάτες ἀπό συνθήματα. Τὸ θέμα καί θέαμα αὐτὸ προσβάλλει τὸν πολιτισμό μας καὶ ἐμᾶς τοὺς ἴδιους ὡς Ἕλληνες). Τά πάντα στό Ἐκκλ. Λύκειο Πατρῶν λάμπουν. Ὁ ἐξωτερικός χῶρος, μέ τό πράσινο καί τό γήπεδο μπάσκετ κ.λ.π., ἀλλά καί ὁ ἐσωτερικός, μέ κέντρο τό θαυμάσιο Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, τούς χώρους ὑποδοχῆς, τίς ὡραῖες αἴθουσες διδασκαλίας, τήν βιβλιοθήκη καί τά ἐργαστήρια, δημιουργοῦν τά ἀπαραίτητα συναισθήματα γιά τήν ψυχοσωματική εὐεξία καί πρόοδο τῶν μαθητῶν.
Ἐπίσης πρέπει νά ἐπαινέσωμε τίς προσπάθειες καί τήν προσφορά τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Γερβασίου Παρακεντέ, ὁ ὁποῖος ὡς Διευθυντής τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἑστίας, ἐργάζεται φιλοτίμως, μαζί μέ τό ἄλλο προσωπικό γιά, τήν κατά τρόπο παραδειγματικό, λειτουργία τῆς Ἑστίας.
Ἀνέφερα παραπάνω, ὅτι ἡ κοινωνία μας εὐεργετήθηκε ἀπό τό Ἐκκλησιαστικό Λύκειο Πατρῶν μέ Κληρικούς καί ἄλλους Ἐπιστήμονας.
Αὐτή, ἡ εὐλογημένη προσπάθεια συνεχίζεται καί τώρα. Μέσα σέ μιά δύσκολη ἐποχή καί μέ τά γνωστά προβλήματα, τά ὁποῖα ἀντιμετωπίζει ἡ Ἐκπαίδευση γενικώτερα καί ἡ Ἐκκλησιαστική Ἐκπαίδευση εἰδικώτερα, ἀγωνιζόμεθα νά κτίσωμε μέσα ἀπό τό Ἐκκλησιαστικό μας Λύκειο ἕνα καλύτερο μέλλον γιά τήν Ἐκκλησία μας καί τήν κοινωνία μας.
Προσευχόμεθα καί ἐξαντλοῦμε ὅλες μας τίς δυνάμεις σέ συνεργασία μέ τό Ἐκπαιδευτικό καί λοιπό Προσωπικό τοῦ Σχολείου, νά τό κρατήσωμε σέ λειτουργία καί νά ἑτοιμάσωμε ἀρίστους Κληρικούς, οἱ ὁποῖοι θά σταθοῦν μέ δέος ἐνώπιον τοῦ Φρικτοῦ Θυσιαστηρίου, ἀφοῦ ὁ Ἱερεύς δανείζει τήν ὕπαρξή του, ὥστε μέσα ἀπό τό πυράκτωμα τῆς Φρικτῆς Πεντηκοστῆς, τήν κάθοδο καί παρουσία δηλ. τοῦ Παναγίου Πνεύματος, νά παρέχῃ τόν ἴδιο τόν Κύριο εἰς βρῶσιν καί πόσιν τοῖς πιστοῖς καί, εἰς ζωήν αἰώνιον.
Μοῦ λέτε πολλές φορές: «Σεβασμιώτατε, θέλομε νά χειροτονῆτε ἀρίστους Κληρικούς». Καί ἔχετε δίκηο. Ὅλα αὐτά τά χρόνια πού μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ ποιμαίνω τήν Ἱερά Μητρόπολη Πατρῶν, βρῆκα τά καλύτερα ἀπό τά παιδιά σας καί τά χειροτόνησα Διακόνους καί Πρεσβυτέρους. Ἐπίσης, πολλοί νέοι ἔγιναν Μοναχοί. Εὐχαριστῶ τόν Θεό γιά αὐτή τήν εὐλογία καί σᾶς γι αὐτή σας τήν προσφορά. Ὁ Θεός ἐπισκέπτεται ξεχωριστά τίς οἰκογένειες, πού προσφέρουν τά παιδιά τους γιά νά γίνουν Ἱερεῖς. Καυχῶμαι ἐν Κυρίῳ γιά τούς νέους πού χειροτόνησα καί προσεύχομαι, ὥστε νά τούς διατηρήσῃ ὁ Θεός εἰς μέτρα ἁγιότητος καί νά τούς φωτίζῃ νά πορεύωνται κατά τό θέλημά Του, ὁδηγώντας τόν Λαό Του στήν σωτηρία.
Τώρα ἔρχομαι νά παρακαλέσω καί πάλι τήν ἀγάπη σας, ὥστε νά ἔλθετε ἀρωγοί στήν προσπάθεια μας αὐτή, προκειμένου νά συνεχίσῃ τήν λειτουργία του, κατά τρόπο ἄψογο, τό Ἐκκλησιαστικό Λύκειο τῆς πόλεως μας.
Οἱ ἐγγραφές μαθητῶν στό Σχολεῖο μας ἐξασφαλίζουν τήν λειτουργία του, ἀλλά καί διασφαλίζουν τό μέλλον τῶν παιδιῶν μας, ἀφοῦ παρέχεται ὄχι μιά στεῖρα κοσμική γνώση, ὅπως δυστυχῶς συμβαίνει στίς περισσότερες περιπτώσεις μέ τό ἐκπαιδευτικό μας σύστημα, ἀλλά οὐσιαστική παιδεία. Ἡ κοσμική γνώση ἀπό μόνη της δυστυχῶς, εἶναι ἄχρηστη και πολλάκις καταντᾶ ἐπικίνδυνη γιά τόν ἄνθρωπο. Σήμερα μᾶς λείπει ἡ κατά Θεόν γνώση καί σοφία, ἡ ἀνθρωπιά, τό ἦθος.
Ξέχωρα ὅμως ἀπό ὅσα ἀνεφέρθησαν παραπάνω, πρέπει ἰδιαιτέρως νά τονίσω, ὅτι τό Ἐκκλησιαστικό Λύκειο, ἀποτελεῖ ἰδιαίτερο προνόμιο γιά τήν πόλη μας. Ἀν δέν κοπιάζαμε, ἄν δέν φροντίζαμε μέ πολλές θυσίες, νά κτίσωμε τό καινούργιο Ἐκκλησιαστικό Λύκειο στήν Παραλία Πατρῶν καί ἄν στήν συνέχεια δέν κάναμε κοπιώδεις προσπάθειες γιά τήν ἐγγραφή μαθητῶν, ἡ πόλις μας θά εἶχε ἀπολέσει καί αὐτό τό προνόμιο. Θά εἶχε «φύγει» καί τό Ἐκκλησιαστικό Λύκειο. Ἡ Πολιτεία, μέχρι τώρα, δυστυχῶς δέν ἔδειξε τόν καλύτερο ἑαυτό της γιά τήν Ἐκκλησιαστική Ἐκπαίδευση. Δέν τήν ἐνδιέφερε, ἄν θά λειτουργοῦσαν τά Ἐκκλησιαστικά Σχολεῖα. Δὲν γνωρίζομε τί θὰ γίνῃ μετὰ ταῦτα. Ἂς εὐχηθοῦμε ἡ νέα Κυβέρνηση ποὺ προέκυψε ἀπὸ τὶς πρόσφατες ἐκλογές, νὰ σκύψῃ μὲ συνείδηση εὐθύνης ἔναντι αὐτῆς τῆς Χώρας καὶ αὐτοῦ του Λαοῦ καὶ νὰ βοηθήσῃ καὶ ὡς πρὸς αὐτὸ τὸ θέμα.
Σᾶς ἐρωτῶ, λοιπόν. Θέλετε νά χάσωμε καί αὐτή τήν εὐκαιρία γιά τήν Πάτρα;  Τα τελευταῖα χρόνια ἡ πόλις μας, δυστυχῶς, κατά ἕνα μυστηριώδη; τρόπο, ἔχασε πάρα πολλά. Σταμάτησαν την λειτουργία τους τά ἐργοστάσια, χάθηκαν ἄλλες εὐκαιρίες, ὁ τόπος πλήττεται ἀπό τήν ἀνεργία, κλείνουν τά καταστήματα, ἀντιμετωπίζομε τό μεταναστευτικό καί τόσα ἄλλα φλέγοντα θέματα, τά ὁποῖα δέν θά ἤθελα νά ἀναφέρω, διότι ἀφ’ ἑνός μέν πρῶτος ἐγώ πληγώνομαι, ἀφ’ ἑτέρου δέ καί κυρίως, οὐδόλως ἐπιθυμῶ νά στενοχωρήσω ἐσᾶς τά πνευματικά μου παιδιά.
Βοηθῆστε, λοιπόν, τό Ἐκκλησιαστικό μας Λύκειο νά λειτουργήσῃ ἀπρόσκοπτα. Ἐνθαρρύνετε τά παιδιά σας, νά ἐγγραφοῦν σέ αὐτό. Ἐλᾶτε ἀρωγοί στήν προσπάθειά μας, νά βοηθήσωμε τήν πόλη μας καί τήν πατρίδα μας, νά δοῦν καλύτερες ἡμέρες.
Πιστεύομε ὅτι τόν προσεχῆ Σεπτέμβριο, τό ὡραιότατο Σχολεῖο μας, θά γεμίσῃ ἀπό χαρούμενα πρόσωπα, φερέλπιδων νέων, οἱ ὁποῖοι θά μαθητεύσουν στά θρανία του καί θά περατώσουν μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ τίς σπουδές τους, ἀποκτώντας ὄχι μόνο τά ἀπαραίτητα ἐφόδια γιά τήν εἴσοδό τους σέ κάποια σχολή τῆς ἐπιθυμίας τους, ἀλλά πολύ περισσότερα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...