Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2012

"ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΕΙΑ 2012..."


ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΕΙΑ 2012

                                             Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν
                                                                                       κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
 
Ὁ μῆνας Νοέμβριος γιά τήν Πάτρα εἶναι ξεχωριστός, ἀφοῦ κατ’ αὐτόν ἑορτάζεται λαμπρῶς ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας ὁ Πρωτόκλητος, προστάτης και ἔφορος τῆς πόλεώς μας.
          Κάθε ἡμέρα οἱ Πατρινοί περνοῦν ἀπό τόν Πάνσεπτο Ναό του καί προσκυνοῦν τήν χαριτόβρυτη Ἁγία Κάρα του καί τόν Σταυρό τοῦ Μαρτυρίου του, ἐνῷ εὐλαβικά γονατίζουν ἐνώπιον τοῦ πανσέπτου Τάφου του, ἀφήνοντας τά μύχια τῶν καρδιῶν τους εὐλαβικά αἰσθήματα.
Ἡ πόλη μας ἔχει μεγάλη εὐλογία ἀπό τόν Θεό, δωρεά καί χάρη. Καί μόνο ὁ τίτλος «Ἀποστολική Πόλις τῶν Πατρῶν», ἀποτελεῖ μεγάλη πνευματική κληρονομιά, ἀλλά καί μεγάλη εὐθύνη γιά ὅλους μας, Κλῆρο καί Λαό, τούς συγκροτοῦντας τήν τοπική μας Ἐκκλησία.
          Ἀντιλαμβάνεσθε ὅτι ὁ ὅρος «πνευματική κληρονομιά» θέτει ἐπί τῶν ὤμων μας ἕνα μεγάλο σταυρό, τόν ὁποῖο πρέπει νά σηκώσωμε, καί νά πορευθοῦμε αἵροντες αὐτόν, προκειμένου νά φτάσωμε στήν συνάντηση μέ τόν Σταυρῷ προσηλωθέντα καί ἐκ Τάφου ἀναστάντα Κύριό μας.
          Στήν τόσο κοπιαστική καί δύσκολη, ἀλλά καί τόσο ὡραία πορεία μας, δέν εἴμαστε μόνοι μας. Συναντιλήπτοράς μας, βοηθός καί Κυρηναῖος μας εἶναι ὁ κλεινός Ἀπόστολός μας, ὁ Πρωτόκλητος Ἀνδρέας, ὁ ὁποῖος ἐσήκωσε τόν δικό του Σταυρό, καί ἀτενίζοντάς τον ὡς θρόνον ὑψηλόν καί δόξῃ πεποικιλμένον, τόν ἐνηγκαλίσθη, τόν ἠσπάσθη, καί ἐπάγη σ’ αὐτόν ὑπέρ τῆς δόξης τοῦ Ἐσφαγμένου Ἀρνίου καί τῆς σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων.
          Πιστεύω ὅτι ὅλοι οἱ Πατρινοί ἔχουν τήν συναίσθηση αὐτοῦ τοῦ χρέους ἔναντι τοῦ Θεοῦ καί τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, καί τήν συνείδηση τῆς εὐθύνης ἔναντι τοῦ ἱεροῦ παρελθόντος, τοῦ παρόντος, ἀλλά καί τοῦ μέλλοντος, τό ὁποῖο χωρίς τήν πίστη στόν Ἀληθινό Θεό, τόν ὁποῖο ἐκήρυξε ὁ Πρωτόκλητος τῶν Ἀποστόλων, διαγράφεται ζοφερό.
          Ἰδιαίτερα σήμερα, πού τόσα προβλήματα μαστίζουν τήν χώρα μας καί τήν πόλη μας, τό κήρυγμα τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου εἶναι ἐπίκαιρο               —κήρυγμα μετανοίας, ἀγάπης καί σωτηρίας. Ἀλλά καί ἡ χάρις καί ἡ παρουσία τοῦ Ἁγίου μας εἶναι ἰδιαίτερα αἰσθητή, ἀφοῦ στίς δυσκολίες τῶν ἀνθρώπων οἱ Ἅγιοί μας εἶναι ἡ παρηγοριά μας, ἡ ἀπαντοχή καί ἡ καταφυγή μας. Ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας μᾶς ἔχει ἀναλάβει ὑπό τήν προσταστία του, καί δεικνύοντας στόν Κύριο τά στίγματα τοῦ μαρτυρίου του, δέεται γονυκλινής γιά ὅλους μας.
          Ὁ Ἱερός Χρυσόστομος γι’ αὐτή τήν θαυμαστή δωρεά τοῦ Θεοῦ, ὥστε νά ἔχωμε παραμυθία στίς θλίψεις μας τούς Ἁγίους μας, λέγει:
«Ἐμερίσατο τούς μάρτυρας πρός ἡμᾶς ὁ Θεός. Τάς ψυχάς λαβών αὐτός, τά σώματα ἡμῖν ἔδωκεν, ἵνα ἔχωμεν παραμυθίαν καί ὑπόμνησιν ἀρετῆς διηνεκῶς τά Ἅγια αὐτῶν ὀστέα...».
          Γι’ αὐτό σύμπασα ἡ Πατραϊκή Ἐκκλησία, ἀγαλλομένῳ ποδί, εὐφραινομένη ἐν Κυρίῳ, ἄρχεται καί ἐφέτος τοῦ κύκλου τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων πρός τιμήν τοῦ Πρωτοκλήτου τῶν Ἀποστόλων, οἱ ὁποῖες εἶναι γνωστές ὡς «ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΕΙΑ». Μέσα ἀπό αὐτές τίς λατρευτικές ἐκδηλώσεις καί ἄλλες τελετές, α) μεγαλύνεται τό πάντιμον καί μεγαλοπρεπές Ὄνομα τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, β) τιμᾶται καί γεγαίρεται ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Ἀνδρέας, καί γ) προβάλλεται ἡ εὐσέβεια καί ἡ πολιτιστική κληρονομιά τῆς Ἀποστολικῆς πόλεως τῶν Πατρῶν.
          Γιά τόν λόγο αὐτό τόσον ὁ ἀείμνηστος προκάτοχός μου κυρός Νικόδημος, ὅσον καί ἡ ἐλαχιστότητά μου, ἐφροντίσαμε καί φροντίζομε, ὥστε κατ’ ἔτος λαμπρότερες νά καθίστανται οἱ ἑορταστικές ἐκδηλώσεις, μέ τήν συμμετοχή τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου, τῶν εὐσεβῶν Ἀρχόντων καί τοῦ φιλοθέου καί φιλαγίου Πατραϊκοῦ Λαοῦ. Χαιρόμεθα ἰδιαιτέρως διότι ὁ Λαός μας συμμετέχει ἐνεργά, καί μέ τήν παρουσία του δίδει ἕνα μήνυμα ζωῆς καί ἑνότητος, ἀλλά καί τηρήσεως τῆς πατροπαραδότου ἡμῶν πίστεως καί τῆς πολιτιστικῆς μας κληρονομιᾶς.
          Εἶναι κοινός τόπος ὅτι τά τελευταῖα ἕτη τά «Πρωτοκλήτεια» ἀνεβαθμίσθησαν μέ τήν συμμετοχή, ὄχι μόνον τοπικῶν προσωπικοτήτων, φορέων καί συλλόγων, ἀλλά καί πέραν τῆς πόλεως τῶν Πατρῶν. Σημειώνομε ἐνδεικτικῶς τήν ἔλευσιν τοῦ Παναγιωτάτου καί Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος καί τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, τίς ποικίλες ἐκδόσεις πού ἀφοροῦν στήν τοπική Ἐκκλησία καί ἁγιολογία, τίς ἐθνικές καί νεανικές ἐκδηλώσεις, τήν διοργάνωση ἐκθέσεων μέ ἐκθέματα ἐκκλησιαστικά καί ἄλλα ἀπό τήν Πάτρα, τόν Ἑλλαδικό χῶρο γενικώτερα, ἀλλά καί τό ἐξωτερικό (λ.χ. ἔκθεση εἰκόνων ἀπό τήν Κύπρο), τά θυρανοίξια τοῦ ἐκ βάθρων ἀνακαινισθέντος Παλαιοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, τά ἐγκαίνια τῶν νέων κτιριακῶν ἐγκαταστάσεων τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου καί τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἑστίας Πατρῶν, κλπ.
          Στά πλαίσια τῶν ἐφετινῶν «Πρωτοκλητείων» ἔχουν προγραμματισθῆ ἐκδηλώσεις, οἱ ὁποῖες ἀφ’ ἑνός μέν εἶναι ποιοτικές, ἀφετέρου δέ, δέν ἀπαιτοῦν μεγάλο οἰκονομικό κόστος, ἀφοῦ ἡ περίοδος τήν ὁποία διανύομε εἶναι ἐξαιρετικά δύσκολη ἀπό οἰκονομικῆς πλευρᾶς, καί καλούμεθα, ὡς Ἐκκλησία, νά καλύψωμε ἄλλες ἀνάγκες, οἱ ὁποῖες προκύπτουν καθημερινῶς.
          Δίδοντες στήν δημοσιότητα τό πρόγραμμα τῶν «Πρωτοκλητείων 2012», προσκαλοῦμε ἅπαντας σέ συμμετοχή στούς ἑορτασμούς, οἱ ὁποῖοι ἀρχίζουν ἀπό τήν Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2012. Πιστεύομε ὅτι καθ’ ὅλο τόν μῆνα Νοέμβριο γιά τήν Πάτρα θά σημάνῃ ἕνας πνευματικός συναγερμός, καί θά ἀρχίσῃ μιά πνευματική πορεία, ἡ ὁποία θά καταλήξῃ στήν Ἑορτή τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, στίς 30 Νοεμβρίου, ὅπου ἡ Ἐκκλησία τῶν Πατρῶν, μαζί μέ τίς οὐράνιες δυνάμεις, θά τιμήσῃ καί θά λιτανεύσῃ τόν Ἅγιο Ἀνδρέα, κεκτημένη αὐτόν προστάτην καί φρουρόν ἀκοίμητον.
          Πρός τούτοις εὐχαριστῶ τά μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς Πρωτοκλητείων καί ὅλους τούς ἐμπλεκομένους στήν προεργασία καί ἑτοιμασία τῶν ἐφετινῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων, εὐχόμενος στούς προαναφερθέντας καί σέ ὅλους τούς ἀδελφούς καί τέκνα ἐν Κυρίῳ, πλουσίαν τήν εὐλογίαν  παρά Κυρίου, διά πρεσβειῶν τοῦ πανευφήμου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...