Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2012

"Ο ΕΡΑΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ «Δανείζει Θεῷ ὁ ἐλεῶν πτωχόν» Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ "


Ο ΕΡΑΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
«Δανείζει Θεῷ ὁ ἐλεῶν πτωχόν»

Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν
κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
 
 
Κάθε χρόνο πρίν ἀπό τά Χριστούγεννα, γίνεται ὁ ἔρανος τῆς ἀγάπης. Σέ κάθε ἐνορία οἱ πιστοί προσφέρουν ἀπό τήν καρδιά τους, ὅ,τι ἐπιθυμοῦν, προκειμένου νά ἁπαλύνεται ὁ πόνος τῶν συνανθρώπων μας, οἱ ὁποῖοι ἀντιμετωπίζουν πλεῖστες ἀνάγκες, ἰδιαίτερα σήμερα πού ἡ Πατρίδα μας λόγῳ τῆς σοβούσης κρίσεως διέρχεται δύσκολες ἡμέρες.
Ἔχω καί ἄλλες φορές μιλήσει γιά τό θέμα αὐτό καί πάντοτε θά μιλῶ, ἀφοῦ ἡ ἐλεημοσύνη εἶναι ἐντολή τοῦ Θεοῦ. Λέγει ὁ Κύριος: «Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες ὅτι αὐτοί ἐλεηθήσονται» (Ματθ. ε’. 7).
Οἱ καιροί μας δυστυχῶς εἶναι δύσκολοι, καί ὅλοι γνωρίζομε ὄτι φτάσαμε μέχρις ἐδῶ ἐξ αἰτίας τῶν ἁμαρτιῶν μας καί τῆς ἀποστασίας μας ἀπό τόν Θεό∙ τῆς ἔλλειψης ἠθικῶν ἀρχῶν καί ἀξιῶν καί τῆς ψεύτικης εὐμάρειας, μέ τήν ὁποία ζήσαμε τά τελευταῖα χρόνια.
Ἡ δοκιμασία αὐτή πιστεύω ὅτι θά μᾶς κάνῃ περισσότερο ἀνθρώπους, καί θά μᾶς δώσῃ τήν εὐκαιρία νά ἀνανήψωμε πνευματικά καί νά ἐπανεντροχιασθῶμεν.
Αὐτές τίς ἅγιες ἡμέρες πού ὁ Θεός ταπεινώνεται καί κατέρχεται, πτωχεύει καί κενοῦται, ἀδειάζει δηλαδή, γιά νά πλουτίσωμε ἐμεῖς, καλούμεθα νά τόν μιμηθοῦμε προσφέροντες ἀγάπη πρός ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι εὑρίσκονται ἐμπερίστατοι καί ἀναζητοῦν τόπο νά ἀκουμπήσουν τό κεφάλι τους.
Μακάρι νά μήν ὑπῆρχε ἀνάγκη νά κτυπήσωμε τήν πόρτα σας καί νά ζητήσωμε τήν βοήθειά σας. Ὅμως ἡ ἀγάπη πρός τούς ἐνδεεῖς καί πάσχοντες ἀδελφούς μας, μᾶς ὑποχρεώνει σέ αὐτή τήν ἐλάχιστη θυσία, μπροστά στήν ἄκρα τοῦ Θεοῦ συγκατάβαση.
Ἐπιθυμῶ νά ἐκφράσω τίς θερμές μου εὐχαριστίες γιά ὅ,τι θά πράξετε ἐνισχύοντας τήν προσπάθειά μας γιά τήν προσφορά πρός τόν ἴδιο τόν Κύριο, ἀφοῦ «δανείζει Θεῷ ὁ ἐλεῶν πτωχόν»(Παροιμ. ιθ’. 17), καί νά εὐχηθῶ ὁ Ἐλεήμων Κύριος νά σᾶς χαρίζῃ πλούσια τά ἐλέη Του καί τούς οἰκτιρμούς Του.
Γνωρίζω ὅτι θά ὑπάρξουν καί οἱ ἀδιάφοροι στήν πρόσκλησή μας αὐτή, ἀλλά κανείς δέν ὑποχρεώνεται νά πράξῃ κάτι, ἐφόσον δέν τό θέλῃ ἀπό τήν καρδιά του. Ὅμως ὅλοι πρέπει νά σκεπτώμεθα ἀνά πᾶσα στιγμή ὅτι οἱ καιροί ἀλλάζουν, καί νά ἐνθυμούμεθα τόν τόσο γνωστό Ἐκκλησιατικό ὕμνο: «Πλούσιοι ἐπτώχευσαν καί ἐπείνασαν, οἱ δέ ἐκζητοῦντες τόν Κύριον, οὐκ ἐλαττωθήσονται παντός ἀγαθοῦ».
Ἐπίσης, ἴσως ὑπάρξουν καί ὁρισμένοι οἱ ὁποῖοι θά ἐκφρασθοῦν ὑποτιμητικά γιά τήν προσπάθεια αὐτή, θά ἔλεγα δέ καί κάποιοι ἀπρεπῶς. Ὅμως καί πρός αὐτούς ἀπευθυνόμεθα ἐν ἀγάπῃ πατρικῇ, προκειμένου νά τούς ὑπενθυμίσωμε ὅτι οὐδείς τούς ἀναγκάζει νά προσφέρουν, ἀλλά τούς παρέχεται ἡ δυνατότης νά εὐεργετηθοῦν πνευματικά οἱ ἴδιοι, ἐλεοῦντες τούς ἐλαχίστους ἀδελφούς των. Ἀκόμη, ὅτι τούς συγχωροῦμε διά τά ὅποια μή ἐπιτρεπτά σχόλιά τους, καί παρακαλοῦμε τόν Κύριο νά τούς ἐλεῇ καί νά τούς φωτίζῃ, ὥστε νά σκέπτωνται καί νά ζοῦν πνευματικά.

            Ὁ ἔρανος τῆς ἀγάπης στήν Ἱερά Μητρόπολή μας θά πραγματοποιηθῇ ἐφέτος στίς 14, 15 καί 16 Δεκεμβρίου, ἡμέρες Παρασκευή, Σάββατο καί Κυριακή, ὥστε νά ἔχωμε τήν δυνατότητα νά ἐνισχύσωμε κατά τίς Ἅγιες ἡμέρες τῶν Χριστουγέννων, ὅσους ἐκ τῶν ἀδελφῶν μας ἔχουν προβλήματα, ἀκόμη καί ἐπιβιώσεως, καί ἀντιμετωπίζουν πλεῖστες ἀνάγκες.
            Τά χρήματα τά ὁποῖα συγκεντρώνονται ἀπό τόν ἔρανο αὐτό, καί γενικῶς οἱ προσφορές σας ὑπέρ τῶν πενήτων, ἐπιθυμοῦμε νά γνωρίζετε ὅτι χρησιμοποιοῦνται ὡς ἑξῆς:
 
1. Ἑτοιμάζονται γεύματα καθημερινῶς, τά ὁποῖα καλύπτουν σέ ὅλη τήν Πάτρα καί γενικά στήν Μητρόπολή μας τίς ἀνάγκες ἀδελφῶν μας, οἱ ὁποῖοι δέν ἔχουν τήν δυνατότητα νά ἀπολαύσουν ἕνα πιάτο ζεστό φαγητό.
 
2. Διανέμονται σέ πτωχές οἰκογένειες δέματα, τά ὁποῖα περιέχουν ὅλα τά ἀπαραίτητα γιά τήν κάλυψη τῶν ἀναγκῶν διατροφῆς μιᾶς οἰκογενείας.
 
3. Χορηγοῦνται οἰκονομικά βοηθήματα στούς ἀδελφούς μας, οἱ ὁποῖοι δέν δύνανται νά καλύψουν τά ἀπαραίτητα ἔξοδα γιά τίς βασικές καθημερινές τους ἀνάγκες.
 
4. Παρέχονται ὑποτροφίες σέ παιδιά μας γιά νά σπουδάσουν, τόσο σέ σχολές τοῦ ἐσωτερικοῦ, ὅσο καί τοῦ ἐξωτερικοῦ. Ἄν δέν καλύψωμε ἐμεῖς αὐτές τίς ἀνάγκες, τά παιδιά μας αὐτά θά ἀναγκασθοῦν νά ἐπιστρέψουν στά ἴδια, χωρίς νά ἐπιτύχουν τόν στόχο τους. Ἔτσι, ἡ πόλη μας θά χάσῃ σπουδαῖα πνευματικά κεφάλαια, καί γενικώτερα ἡ Ἑλληνική κοινωνία θά στερηθῇ λαμπρῶν ἐπιστημόνων.
 
5. Ἀντιμετωπίζονται ἀνάγκες φυλακισμένων ἀδελφῶν μας, εἴτε μέ χρηματικά βοηθήματα, εἴτε μέ ἄλλα εἴδη ἀπαραίτητα γιά τήν καθημερινή τους διαβίωση.
 
6. Καλύπτονται δαπάνες γιά ἰατρικές ἐξετάσεις, φαρμακευτική καί νοσοκομειακή περίθαλψη ἐμπεριστάτων ἀδελφῶν μας, εἴτε ἀπό τήν πόλη μας, εἴτε ἀπό ἄλλες πόλεις πού φτάνουν στά νοσοκομεῖα τῆς Πάτρας γιά περίθαλψη. Ἐπίσης, καλύπτομε πολλάκις τά ἔξοδα συγγενῶν ἀσθενῶν καί συνοδῶν τους, οἱ ὁποῖοι ἐρχόμενοι στήν Πάτρα ἀπό ἄλλα μέρη τῆς Πατρίδος μας, δέν ἔχουν κάπου νά μείνουν. Ἀκόμη, πολλές φορές καλούμεθα νά βοηθήσωμε ἀσθενεῖς, οἱ ὁποῖοι πρέπει νά μεταφερθοῦν σέ νοσοκομεῖα τοῦ ἐξωτερικοῦ γιά ἐπείγουσες ἐξετάσεις ἤ χειρουργικές ἐπεμβάσεις.
 
7. Ἐνισχύομε οἰκονομικῶς σχολεῖα, συλλόγους, καί φιλανθρωπικά ἱδρύματα, πού δραστηριοποιοῦνται στά ὅρια τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.
 
8. Στηρίζομε οἰκονομικῶς ἡλικιωμένους, ἀνέργους, ἀστέγους, μετανάστες, καί ἄλλους ἀδελφούς μας, οἱ ὁποῖοι φθάνουν μέχρι τήν πόλη μας, ἤ μέχρι τήν πόρτα μας.
 
9. Πολλάκις ἀποστέλλεται βοήθεια καί ἐκτός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ὅπως σέ περιπτώσεις φυσικῶν καταστροφῶν καί ἐκτάκτων περιστάσεων.
            Καί ἄλλα πολλά θά ἠδυνάμεθα νά ἀναφέρωμε, τά ὁποῖα στούς περισσοτέρους τυγχάνουν γνωστά, ἀφοῦ ὅλοι μας γνωρίζομε τά προβλήμτα τοῦ τόπου μας, καί ὅλοι μας καθημερινῶς γινόμεθα μάρτυρες μιᾶς σκληρῆς πραγματικότητας.
            Ἀγαπητοί μου, σήμερα ἰδιαιτέρως χρειάζεται νά κατανοήσωμε ὅτι πρέπει νά βασιλεύσῃ ὁ νόμος τῆς ἀγάπης καί τῆς φιλανθρωπίας. Ἄν δέν εἴμεθα ἑνωμένοι μεταξύ μας ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς ἀγάπης καί τῆς εἰρήνης τοῦ Θεοῦ, δέν θά μπορέσωμε νά προχωρήσωμε, ἤ                   τί λέγω; νά ἐπιβιώσωμε. Δέν εἶναι δυνατόν νά βλέπωμε ἀνθρώπους νά πεινᾶνε καί νά γυμνητεύουν καί ἐμεῖς νά αἰσθανώμεθα ἄνετα μέσα στή βόλεψή μας.
            Ἔρχονται Χριστούγεννα. Ἔχετε ἀντιληφθῇ πόσοι συνάνθρωποί μας δέν θά ἔχουν φαγητό; Πόσοι δέν θά ἔχουν τήν δυνατότητα νά πάρουν τά ἀπαραίτητα στά παιδιά τους; Ἔχετε σκεφθῇ πόσα παιδάκια λαχταροῦν ἕνα δωράκι καί δέν ἔχουν τήν δυνατότητα νά τό ἀπολαύσουν, καί ἀπό τά ματάκια τους τρέχουν δάκρυα πόνου καί ὀδύνης; Θαρρῶ πώς γνωρίζετε ὅτι κάποιοι ἀδελφοί μας δέν ἔχουν τήν δυνατότητα οὔτε νά ζεσταθοῦν αὐτόν τόν χειμῶνα. Εἶναι τραγικό, ὀδυνηρό, δυσβάσταχτο νά ἀκοῦς ὅτι κάθονται μέσα στό σπίτι τίς κρύες νύχτες, ἀλλά καί τίς ἡμέρες, τυλιγμένοι μέ κλινοσκεπάσματα γιά νά ἀντιμετωπίσουν τό ψῦχος. Πῶς καταντήσαμε στ’ ἀλήθεια...! Ποιός πίστευε ὅτι θά ἔλθουν τέτοιες ἡμέρες, πόνου, ἀνέχειας, φτώχειας στήν χώρα μας! Πῶς κατήντησαν τήν Πατρίδα μας κάποιοι, πού γιά χρόνια ἀπεργάζοντο τήν ἐξαθλίωσή της!
            Ὅμως, ὅταν ὑπάρχῃ πίστη στό Θεό, ἀγάπη καί ἑνότητα, ὅλα ἀντιμετωπίζονται. Σήμερα δέν πρέπει νά ὑπάρχῃ «δικό σου» καί «δικό μου». Σήμερα ὅλα εἶναι γιά ὅλους. Τό «ὅς μέν πεινᾷ, ὅς δέ μεθύει» εἶναι καταστροφικό, καί ἐάν ὑπηρετῆται ἀπό κάποιους, σίγουρα τούς ὁδηγεῖ στήν κόλαση, ἀπό αὐτήν ἐδῶ τήν ζωή.
            Ἀπευθύνομαι εἰδικά στούς ἀδελφούς οἱ ὁποῖοι ἔχουν τήν δυνατότητα, γιατί ὁ Θεός τούς χάρισε ἀγαθά, νά βοηθήσουν ἐκείνους πού δέν ἔχουν τά πρός τό ζῆν ἀπαραίτητα. Ξέρετε, ὅταν ἔχωμε οἰκονομική ἄνεση, δύσκολα κατανοοῦμε ἐκείνους οἱ ὁποῖοι δέν ἔχουν στόν ἥλιο μοῖρα. Γι’ αὐτό ὁ Κύριος εἶπε: «εὐκοπώτερον ἐστί κάμηλον διά τρυμαλιᾶς ῥαφίδος εἰσελθεῖν, ἤ πλούσιον εἰς τήν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ εἰσελθεῖν» (Μάρκ. ι’, 25).    
            Ἄς βάλλουν κάποιοι τό χέρι στήν τσέπη, γιά νά ἐλεηθοῦν ἀπό τόν Θεό. Τούς ὑπενθυμίζω ὅτι τά πλούτη δέν μᾶς ἀκολουθοῦν. Ὅλα εἶναι μάταια, ψεύτικα, ἀπατηλά. Φεύγουν τόσο εὔκολα, καί εἶναι μεγάλες οἱ πιθανότητες κάποιοι πού σήμερα ἔχουν πολλά, αὔριο νά ἁπλώνουν τό χέρι αἰτοῦντες βοήθεια.
            Τολμῶ νά ζητήσω τήν βοήθεια ὅλων σας καί νά ἐπειμείνω σέ αὐτό, καθ’ ὅσον μπορῶ νά σᾶς κοιτάξω ὅλους στά μάτια, λέγοντάς σας ὅτι οὐδέποτε εἶχα κάτι δικό μου, ἤ ἐκράτησα κάτι γιά τόν ἑαυτό μου, ἤ ἐδημιούργησα προσωπική περιουσία. Μέ αὐτήν τήν δυνατότητα, ἤ, ἄν θέλετε, μέ τήν εἰλικρίνεια τῆς πνευματικῆς σχέσεως μεταξύ πνευματικοῦ πατρός καί πνευματικῶν τέκνων, ἀπευθύνομαι πρός ὅλους σας καί σᾶς προσκαλῶ στήν πανστρατιά αὐτή τῆς ἀγάπης τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας.
            Ἀδελφοί μου, ἔρχονται Χριστούγεννα. Δῶστε ὀβολόν, καί κερδῖστε Οὐρανόν. Δῶστε ἀγάπη, καί κερδῖστε Παράδεισο. Δῶστε θαλπωρή, καί κερδῖστε μισθόν ἑκατονταπλασίονα.
                        Καλά καί εὐλογημένα Χριστούγεννα!    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...