Τρίτη, 24 Μαρτίου 2015

Λαμπρή ἐκδήλωση γιά τούς Νεομάρτυρες στήν Πάτρα.

          Στό Συνεδριακό κέντρο τοῦ Α.Τ.Ε.Ι. Πατρῶν, πραγματοποιήθηκε μέ μεγάλη ἐπιτυχία ἡ εορταστική ἐκδήλωση μέ τήν εὐκαιρία τῆς 25ης Μαρτίου, ἀπό τίς νεανικές ὁμάδες τῆς Ἀναπλαστικῆς Σχολῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν, μέ θέμα « ΟΙ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ».
          Στήν ἐκδήλωση παρέστησαν, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος, ὁ Βουλευτής κ. Νικόλαος Νικολόπουλος, πολλοί Ἱερεῖς καί Μοναχοί καί πλῆθος Λαοῦ πού κατέκλυσαν τό Συνεδριακό, ἀλλά καί τόν πρό αὐτοῦ χῶρο.
          Τά παιδιά τῆς Ἀναπλαστικῆς παρουσίασαν θεατρικό βασισμένο στή ζωή καί τό μαρτύριο τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου καί κατεσυγκίνησαν τό κοινό μέ τόν τρόπο πού παρουσίασαν τά δρώμενα, μέ τό βαθύ συναισθηματισμό καί τήν συγκίνηση πού μετέδωσαν καί τά ἐπίκαιρα μηνύματα τά ὁποῖα ἒδωσαν ἀπό τήν γεμάτη, Χριστό καί Ἑλλάδα, καρδιά τους.
          Τήν ἐκδήλωση πλαισίωσαν μέ παραδοσιακούς, πατριωτικούς χορούς, οἱ νεανικές ὁμάδες τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Εἰρήνης Ριγανοκάμπου.
          Τά παιδιά τῆς ἐνορίας αὐτῆς γιά μιά ἀκόμα φορά ἒδωσαν νότα καί πνοή Ἑλλάδος καί λεβεντιᾶς, σέ μιά ἐποχή πού οἱ Ἓλληνες ἒχουν ἀνάγκη ἀπό ἀναπτερωμένο ἠθικό, ἐλπίδα καί αἰσιοδοξία γιά τό μέλλον.
          Τήν ἐκδήλωση παρουσίασε ὁ Διάκονος Ἱερόθεος Ἀνδρουτσόπουλος, ἐνῶ κείμενα ἀνέγνωσε ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. Γερβάσιος Παρακεντές, Ἱεροκήρυξ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν.
          Τόν ἑορτασμό ἒκλεισε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος ἀνέφερε ὃτι οἱ ὡραιότερες, συγκλονιστικότερες καί ἐνδοξότερες σελίδες κατά τήν διάρκεια τῆς πικρῆς σκλαβιᾶς, γράφτηκαν μέ τό αἷμα καί τίς θυσίες τῶν κλεινῶν Νεομαρτύρων, οἱ ὁποῖοι ἀντιστάθηκαν μέ λεβεντιά, παλληκαριά καί θάρρος ἐνώπιον τοῦ φοβεροῦ κατακτητοῦ καί τυράννου, ὁμολόγησαν τήν πίστη τους στό Θεό καί τήν ἀγάπη τους γιά τήν Πατρίδα καί ἐσφράγισαν αὐτή τους τήν μαρτυρία μέ τό ἒνδοξο μαρτύριό τους, προστεθέντες στόν κατάλογο τῶν παλαιοτέρων  μαρτύρων τῆς Ἁγίας μας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.
          Ἀκόμη ὁ Σεβασμιώτατος, ἒκανε ἀναφορά  στόν Ἃγιο Νικόδημο τόν Ἁγιορείτη ὁ ὁποῖος στό Νέο Μαρτυρολόγιό του, χαρακτηρίζει τούς Νεομάρτυρες: «... Γλυκύτατα πᾶσι Χριστιανοῖς καί πράγματα καί ὀνόματα, τοῦ ἐπουρανίου βασιλέως παρεμβολή καινή, στράτευμα γενναιότατον, λαμπρούς φωστῆρες, ἀγγέλους πού ἐνίκησαν τόν σκότιον δράκοντα, τόν διάβολον δηλ, ποταμούς πού μέ τήν πλημμύραν τῶν αἱμάτων τους κατεβύθησαν τήν πλάνην τῶν ἀλλοπίστων, ἰατρούς διότι θεραπεύουν μέ τήν δύναμη τοῦ ἁγίου πνεύματος τίς ἀσθένειες τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματος, πύργους εὐσεβείας, φύλακας τῆς Ἐκκλησίας, μυρίπνοα ρόδα τοῦ παραδείσου, προστάτας, βοηθούς καί σωτήρας τῶν Ὀρθοδόξων...» καί βάζει στό στόμα τους αὐτή τήν ἱερά παραγγελία γιά τούς ἐπιγενομένους: «...Ἀδελφοί μας Χριστιανοί. Ἀδελφοί μας ἀγαπητοί καί παμπόθητοι. Ὁ λαός τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ὁ ἐκλεκτός καί περιούσιος, λάβετε παράδειγμα ὑπομονῆς τῶν θλίψεων ὁπού δοκιμάζετε, καί ἀπό ἡμᾶς τούς συναδελφούς σας. Ἡμεῖς διά νά ὑπομείνωμεν ἀνδρείως διά τόν Χριστόν τά παρά τῶν ἀλλοπίστων διάφορα μαρτύρια, ἐκληρονομήσαμεν μίαν Βασιλείαν αἰώνιον καί ἐσυναριθμήθημεν μέ τούς παλαιούς καί Ἁγίους Μάρτυρας. Καί ἐσεῖς ἂν ὑπομένετε μετά εὐχαριστίας, διά τό ὂνομα τοῦ Χριστοῦ, τούς δαρμούς, τάς φυλακάς, τάς ἁλύσεις, τάς ἀγγαρείας, τάς ζημίας, τά ἀνυπόφορα δοσίματα καί τά ἂλλα βάσανα ὁπού σᾶς κάμνουν οἱ νῦν κρατοῦντες, βέβαια ὡς Μάρτυρες τῇ προαιρέσει λογίζεσθε κοντά εἰς τόν Θεόν...»
          Οἱ μανάδες καί ἡ Ἐκκλησία, συνέχισε ὁ Ἱεράρχης, κράτησαν ὂρθιο τό Γένος μας στούς δύσκολους καιρούς τῆς πικρῆς σκλαβιᾶς. Οἱ μανάδες στάλαξαν στίς ψυχές τῶν παιδιῶν τους τήν ἀγάπη γιά τόν Χριστό καί τήν Ἑλλάδα καί ἡ Ἐκκλησία αὒξησε αὐτή τήν παρακαταθήκη καί τήν διετήρησε. Ἡ φωνή τῆς μάνας, λειτούργησε λυτρωτικά στίς ψυχές τῶν ἐξωμοτῶν Ἑλληνοπαίδων, γιά νά γυρίσουν στήν πατρῴα ἁγία πίστη καί εὐσέβεια καί οἱ ἀλεῖπτες, οἱ πνευματικοί τῆς Ἐκκλησίας, ὃπως ὁ Ἃγιος Μακάριος ὁ Νοταρᾶς, ἐνεψύχωσαν αὐτά τά βλαστάρια τῆς Ἑλλάδος, νά φθάσουν μέχρι θυσίας γιά τοῦ Χριστοῦ τήν πίστη, τήν Ἃγία καί τῆς Πατρίδος τήν Ἐλευθερία.
          Συγκινητική ἀναφορά ἒκανε ὁ Σεβασμιώτατος στούς Νεομάρτυρες Δημήτριο καί Παῦλο καί ἰδιαίτερα στάθηκε στήν εὐχή τῆς μάνας τοῦ δευτέρου, ἡ ὁποία καί μετά τόν θάνατό της, ἒσωσε τό παιδί της ἀπό τό βοῦρκο καί τό ὡδήγησε στήν μετάνοια, τό μαρτύριο καί τήν αγιότητα.
          Ἐπιθυμία μας, εἶπε, εἶναι νά τιμήσωμε, κατά χρέος, τούς Νεομάρτυρας τῶν Πατρῶν, Ζαχαρία καί Χριστόδουλο καί Ἀναστασία, ἀνεγείροντας στήν πόλη μας Ναούς ἀφιερωμένους στή μνήμη τους γιά νά δοξάζεται ὁ Θεός καί νά ἐμπνέωνται οἱ Χριστιανοί καί οἱ Ἓλληνες ὃλων τῶν ἐποχῶν.
          Συνέχεια τῶν Νεομαρτύρων, ἐτόνισε, ὁ Σεβασμιώτατος, εἶναι οἱ ἀδελφοί μας Χριστιανοί τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, πού στίς ἡμέρες μας πληρώνουν μέ τήν ζωή καί τό αἷμα τους, τήν πίστη τους στόν Χριστό.
           Μᾶς ἐμπνέουν  αὐτά τά παιδιά, πού παρουσίασαν συγκλονιστικά σήμερα τήν ζωή τῶν Νεομαρτύρων, πού μᾶς συγκίνησαν μέ τῆς καρδιᾶς τους τό πύρωμα, πού μᾶς συνεπῆραν μέ τούς πατριωτικούς χορούς καί τήν ἑλληνοπρέπειά τους, μέ τήν ἀγωνιστικότητα καί τήν παλλικαριά τους. Εἶναι τά σύγχρονα Πατρινόπουλα, εἶναι τά δικά σας παιδιά, εἶναι τά παιδιά μας, τά παιδιά τῆς Ἐκκλησίας μας, οἱ πνευματικοί ἀπόγονοι τοῦ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανοῦ καί τῶν ἂλλων ἀγωνιστῶν του ‘ 21, εἶναι ἡ χρυσῆ ἐλπίδα τοῦ μέλλοντος, ἡ λαμπρή καί φωτοφόρος παρεμβολή γιά τήν πορεία τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, τῆς πόλεώς μας, τῆς κοινωνίας μας καί τῆς Πατρίδος μας.
          Σᾶς συγχαίρω, τούς γονεῖς, τῶν παιδιῶν, γιατί δίδετε αὐτά τά βλαστάρια στήν κοινωνία μας, γιατί τά μεγαλώνετε μέ τά ζώπυρα πού κράτησαν ὂρθιο αὐτό τό Γένος τόσους αἰῶνες. Εἶστε οἱ μανάδες καί πατεράδες, οἱ πιστοί στό Θεό καί ἀφοσιωμένοι στίς πατροπαράδοτες πνευματικές παγκόσμιες, ἀλλά καί Ἑλληνικές ἀξίες, οἱ εὐεργέτες τῆς Πατρίδος μας καί τῆς εὐρύτερης κοινωνίας.
          Παιδιά μου, συνέχισε ὁ Σεβασμιώτατος, ἀπευθυνόμενος στά παιδιά, σᾶς καμαρώνωμε, χαιρόμαστε γιά σᾶς, καυχόμεθα ἐν Κυρίῳ, γιά τήν ὡραιότητα, ἁγνότητα καί καθαρότητα τῆς ψυχῆς σας, γιά τήν πνευματική ἀντίσταση πού κάνετε σέ μιά ἐποχή πού ἐπιχειρεῖται ἡ ἰσοπέδωση τῶν πάντων καί ἰδιαίτερα στή χώρα μας ἡ ὁποία ἀπελευθερώθηκε μέσα ἀπό τούς ἀγῶνες, τά αἳματα καί τίς θυσίες τῶν εὐκλεῶν ἡρώων καί μαρτύρων παιδιῶν της.
          Ὑπ’ αὐτήν τήν ἒννοια καί τήν ἒποψη εἶστε « ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ», ἀφοῦ ἀγωνίζεστε τόν τίμιον ἀγῶνα καί περνᾶτε μέ φρόνημα γενναῖο, τό πάντα ἐπίκαιρο καί σωτήριο μήνυμα γιά τόν τόπο μας, γιά τόν κόσμο ὁλόκληρο. « Ἀξίζει κανείς νά ἀγωνίζεται καί νά πεθαίνῃ γιά τήν πίστη στόν ἀληθινό Θεό καί γιά τίς αἰώνιες ἀξίες γιά ὃλα αὐτά δηλ. γιά τά ὁποῖα θυσιάστηκαν, δοξάσθηκαν ἀπό τόν Θεό καί θά τιμῶνται εἰς τούς αἰῶνες οἱ Νεομάρτυρές μας.

Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2015

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...