Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2007

" Εορτάζει η Πόλις των Πατρέων "

Ο απόστολος Ανδρέας ήταν ο πρώτος από τους μαθητές του Χριστού, γι’ αυτό και ονομάζεται «Πρωτόκλητος». Γιος του Ιωνά και νεότερος αδελφός του Πέτρου καταγόταν από την Βησθαϊδά της Γαλιλαίας. Και τα δυο αδέλφια ασχολούνταν με την αλιεία. Ο ζήλος τους και η προσδοκία του Μεσσία έφεραν αρχικά τα δυο αδέλφια κοντά στον Ιωάννη τον Βαπτιστή, του οποίου ήταν και μαθητές.

«Τη επαύριον πάλιν ειστήκει ο Ιωάννης και εκ των μαθητών αυτού δύο, και εμβλέψας τω Ιησού πειπατούντι λέγει ίδε ο αμνός του Θεού. Και ήκουσον αυτού οι δύο μαθηταί λαλούντος, και ηκολούθησαν τω Ιησού. Στραφείς δε ο Ιησούς και θεασάμενος αυτούς ακολουθούντας λέγει αυτοίς, τι ζητείτε; Οι δε είπον αυτώ ραββί ο λέγεται ερμηνευόμενον διδάσκαλε που μένεις; Λέγει αυτοίς έρχεσθε και ιδέτε. Ήλθον ουν και είδον που μένει, και παρ’ αυτώ έμειναν την ημέραν εκείνην ώρα τη ως δεκάτη. Ην Άνδρέας ο αδελφός Σίμωνος Πέτρου εις εκ των δύο των ακουσάντων παρά Ιωάννου και ακολουθησάντων αυτώ. Ευρίσκει ούτος πρώτος τον αδελφόν τον ίδιον Σίμωνα και λέγει αυτώ ευρήκαμεν τον Μεσσίαν ο έστι μεθερμηνευόμενον Χριστός» (Ιωαν. 1, 35-41).


Ο Απόστολος Ανδρέας μετά την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος και τη διασπορά των Αποστόλων κήρυξε το Ευαγγέλιο στη Βιθυνία, τον Εύξεινο Πόντο, τη Θράκη, τη Μακεδονία, την Ήπειρο και την Αχαΐα. Υπήρξε ιδρυτής της Εκκλησίας του Βυζαντίου που έγινε η Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία της Κων/πόλεως. Όπως και οι άλλοι απόστολοι, ο Ανδρέας συνοδεύει το κήρυγμά του με θαύματα. Φυσικά δε λείπουν και οι δικές του ταλαιπωρίες, οι διώξεις, οι κακοπάθειες.


Στην Αχαΐα θεράπευσε πολλούς ασθενείς και η διδασκαλία του καθώς και τα θαύματά του εξόργισαν τον ανθύπατο, ο οποίος διέταξε να τον συλλάβουν και να τον φυλακίσουν. Υπέμεινε ανδρειότατα σε ηλικία ογδόντα χρόνων μαρτυρικό θάνατο. Σταυρώθηκε σε σταυρό σχήματος Χ και μάλιστα με το κεφάλι προς τα κάτω. Όχι μόνο υπέμεινε γενναιότατα το μαρτύριο, αλλά συμβούλευε τους πιστούς την ώρα της μεγάλης οδύνης του να θεωρούν το θάνατο ευκαταφρόνητο και να χαίρουν γι’ αυτόν.


Ο Άγιος Ανδρέας είναι πολιούχος και προστάτης της Πάτρας και η μνήμη του εορτάζεται στις 30 Νοεμβρίου.

Απολυτίκιο

Ως των Αποστόλων πρωτόκλητος και του κορυφαίου αυτάδελφος, τον Δεσπότην των όλων Ανδρέα ικέτευε, ειρήνην τη οικουμένη δωρήσασθαι και ταις ψυχαίς ημών το μέγα έλεος.


Πηγή: www.enoriaka.gr

Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2007

" Απόηχοι..."

Με μεγάλη επιτυχία συνεχίζονται οι πρόβες για την εορταστική εκδήλωση των Χριστουγέννων
από τις Νεανικές Ομάδες της Αναπλαστικής Σχολής Πατρών.

Ζήλος, Ταλέντο, Αυθορμητισμός διακρίνουν τα παιδιά που συμμετάσχουν στις ετοιμασίες του Θεατρικού " Ο Τέταρτος Μάγος ".

Σύντομα Κοντά σας πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τις πρόβες...

Κυριακή, 25 Νοεμβρίου 2007

" Αύρα - Αυροθεραπεία (Θεοφιλεστάτου Eπισκόπου Καρπασίας κ.κ. Χριστοφόρου)"


Δυστυχώς και η χώρα μας έχει γεμίσει με ομάδες ασυμβίβαστες με την Ορθόδοξη Πίστη, όπου δραστηριοποιούνται σε επίπεδο ημερίδων, σεμιναρίων, ομιλιών κλπ. Προς ενημέρωση των πιστών παρουσιάζουμε μέθοδο "εναλλακτικής θεραπείας" με αποκρυφιστικές πρακτικές ενταγμένες στην κίνηση της "Νέας Εποχής".


Αύρα

Η αύρα είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις ανατολικές θρησκείες και πρακτικές και τον αποκρυφισμό. «Η Αύρα είναι ηλεκτρομαγνητική ενέργεια, η οποία περιβάλλει κάθε ζωντανό οργανισμό» (The hidden secrets of the Aura). «Το ανθρώπινον ενεργειακόν πεδίον είναι η εξωτερί­κευση της συμπαντικής ενέργειας που ενυπάρχει στην ανθρώπινη ζωή. Μπο­ρεί να χαρακτηρισθεί ως ένα φωτεινό σώμα το οποίον περιβάλλει και διαπέρ­να το φυσικό σώμα, εκπέμποντας την δική του χαρακτηριστικήν ακτινοβολίαν που συνήθως καλείται αύρα» (The human energy field).
Στις ανατολικές θρησκείες και πρα­κτικές δίνεται πάντοτε μεγάλη έμφαση στην αύρα, στα χρώματά της, στην έκτασή της κ.τ.λ. Η αύρα, κατά τους Ινδουιστές, δεν είναι κάτι το στατικό, αλλά μεταλλάσσεται ανάλογα με τον χα­ρακτήρα, τα συναισθήματα, την ψυχο­λογική, την σωματική και διανοητική κατάσταση του ατόμου. Το ίδιο μεταβάλλονται και τα χρώματα της αύρας, όπως επίσης και το σχήμα της. Όπως υποστηρίζουν οι οπαδοί της Αύρας μέ­σα από τα χρώματα και την μορφή της αύρας, μπορεί κάποιος να καταλάβει τον χαρακτήρα, την διάθεση, την κατά­σταση ενός ατόμου και πολλά άλλα. Η αύρα παρουσιάζει διάφορα επίπεδα. «Πέραν των χρωμάτων που μεταβάλλο­νται στην αύρα ενός ατόμου, η δεσμίδα που βρίσκεται κοντύτερα στο φυσικό σώμα κάποιου, συνήθως δεν αλλάζει. Αυτή αποκαλείται ως το «χρώμα της ζωής». Το «χρώμα της ζωής» δείχνει τι το άτομο διάλεξε να κάνει σ' αυτή τη ζωή...» (The Hidden Secrets of the Aura).
Όπως ισχυρίζονται οι οπαδοί της αύρας «υπήρξαν εποχές στην ιστορία όπου ένα συγκεκριμένο χρώμα στην αύρα κυριάρχησε σε μια εποχή. Για πα­ράδειγμα, ...η «μπλε» εποχή ήταν στο αποκορύφωμά της μεταξύ 1950-1960... η «βιολετί» εποχή άρχισε την δεκαετία του 60 και 70 και θα συνεχίσει έτσι μέ­χρι το 2000-2014, οπόταν και θα έρθει η εποχή «indigo» (λουλακί) κατά την οποία θα ζήσουμε μέσα σε ειρήνη και αρμονία σ' αυτόν τον πλανήτη» (The Hidden Secrets of the Aura). Εδώ φαίνεται ότι η θεωρία περί της αύρας πέρασε και στην κίνηση της Νέας Εποχής.
Οι εκφραστές της θεωρίας, που κι­νείται μέσα στα αποκρυφιστικά και εσωτερικά πλαίσια, προσπαθούν να βρουν ερείσματα ακόμα και μέσα στην Αγία Γραφή για να στηρίξουν τις θέ­σεις τους. Για παράδειγμα υποστηρί­ζουν ότι τα θαύματα του Χριστού πραγματοποιούνταν μέσω της αύρας, την οποία εξέπεμπε με τα χέρια του. Αυτό είναι βλασφημία και διαστρέβλω­ση της Ευαγγελικής αλήθειας, αφού ο Χριστός ως Θεάνθρωπος, δηλαδή τέ­λειος Θεός και τέλειος άνθρωπος ήταν και είναι ο Κύριος και εξουσιαστής της ζωής και του θανάτου ή καλύτερα αυτός είναι η Ζωή. Ως Θεός αληθινός δεν είχε ανάγκη να εκπέμψη μία ενδοκοσμική ενέργεια για να θεραπεύση κάποιον, αλλά και μόνο με τον λόγο Του θεράπευε τους ανθρώπους και ας βρι­σκόταν σε πολύ μακρινή απόσταση από τον ασθενή. Η δε περίπτωση της αιμορροούσας γυναίκας που θεραπεύθηκε επειδή απλώς άγγιξε τα ρούχα Του, δεί­χνει ότι δεν επρόκειτο περί της ενέργει­ας της αύρας, αλλά περί της άκτιστης θεϊκής ενέργειάς Του. Ο Θεάνθρωπος Ιησούς δεν είχε αποκτήσει μέσω διαλογισμών, αυτοσυγκεντρώσεων και άλλων τεχνικών κάποιου είδους «ηλε­κτρομαγνητική ενέργεια», αλλά ο ίδιος ως Θεός ήταν η πηγή της ενέργειας που όχι απλώς θεραπεύει τις σωματικές ασθένειες, αλλά θεραπεύει τις εσωτερικές πνευματικές ασθένειες και οδηγεί τον άνθρωπο στην κατά Χάρη θέωση.


Αυροθεραπεία

Η Αυροθεραπεία εντάσσεται στις λεγόμενες εφαρμογές της βιοενεργειακής θεραπείας, όπως είναι επίσης το Ρέϊκι, το θεραπευτικό άγγιγμα (Therapeutic touch) κ. ά.
Σύμφωνα με τους διδασκάλους της Θεοσοφικής αυτής μεθόδου «ο οργανι­σμός εκπέμπει ένα ενεργειακό βιομαγνητικό πεδίο, που αλλάζει ανάλογα με τις διακυμάνσεις της υγείας. Είναι δια­φορετικό όταν κάποιος είναι υγιής, όταν πρόκειται να αρρωστήσει ή όταν είναι ήδη άρρωστος. Το ενεργειακό αυτό πεδίο φωτογραφίζεται τέλεια με τις ειδικές συσκευές Κίρλιαν και το αποτέλεσμα μας οδηγεί στη θεραπεία. Τί είναι αυτή η θεραπεία; Στηρίζεται στο νόμο της φυσικής, που λέει πως, όταν πλησιάσουν δύο πηγές ενέργειας, η ενέργεια μεταφέρεται από την περιο­χή με το μεγαλύτερο δυναμικό προς την περιοχή με το χαμηλότερο, ώστε να επέλθει ισορροπία. Άρα όταν ο θεραπευτής, που είναι πηγή ισχυρής ενέργει­ας, πλησιάζει κάποιον που πάσχει, ο τελευταίος θα απορροφήσει ενέργεια, ώστε να ενισχυθεί το ανοσοποιητικό του σύστημα. Θέλετε και ένα απλό πα­ράδειγμα «θεραπείας» που όλοι γνωρί­ζουμε; Τί κάνει μια μητέρα, όταν το παιδί της πονάει σε κάποιο σημείο; Δεν το παίρνει αγκαλιά κι εκείνο κάπως ηρεμεί; Αυτό σημαίνει ότι χαλαρώνει από την ένταση του πόνου».
Με βάση, λοιπόν, αυτή την διδασκα­λία θεοποιούνται και απολυτοποιούνται οι «δυνάμεις» του ανθρώπου, αφού πιστεύει ότι κρύβει μέσα του ενδοκοσμικές ενέργειες, που όταν τις χρησιμοποιήσει σύμφωνα με τις μεθό­δους και τεχνικές του αποκρυφισμού και πιστεύοντας ότι είναι μέρος της Πανσυμπαντικής απρόσωπης θεότητας «μπορεί κάποιος να πάρει τη δύναμη αυτή (αιθερικότητα) και να τη χρησιμο­ποιήσει για να αποθεραπευθεί». Φθά­νουν δε μέχρι του σημείου της βλασφη­μίας να ισχυρίζονται ότι και ο Ιησούς Χριστός εθεράπευε με την ενέργεια της αύρας, η οποία «είναι η ύλη, η οποία κατερχόταν από τους κόσμους της ουσίας, για να δώσει το φαινόμενο της ζωής».

(Πηγή:www.alopsis.gr)

Σάββατο, 17 Νοεμβρίου 2007

" Αγ.Μαρίνα - Θαύματα "

Αν και σήμερα η λεγομένη" Νέα Εποχή " έχει προσπαθήσει να περάσει στον σύγχρονο κόσμο μία αντίληψη περί "εφεύρεσης και κατασκευής θαυμάτων" από την πλευρά της Ορθοδόξου Χριστιανικής Εκκλησίας, το παρακάτω ρεπορτάζ γνωστής τηλεοπτικής εκπομπής ίσως αποτελεί μία ισχυρή απάντηση σε όσους υποστηρίζουν τέτοιες απόψεις...
Δείτε το! Αξίζει τον κόπο!Πηγή: www.mystakidis.com/istologio

Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2007" Από ποιά περιοχή της Ελλάδας μας διαβάζεται;"

1) Πελοπόννησο
2) Στερεά Ελλάδα
3) Ήπειρο
4) Θεσσαλία
5) Μακεδονία
6) Θράκη
7) Νησιά του Αιγαίου
8) Νησιά του Ιονίου
9) Κρήτη
10) Εκτός Ελλάδος/ Εξωτερικό


( Καταθέστε την ψήφο σας δίπλα...)

Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2007

" Ναί ή ΟΧΙ στο Χάρυ Πότερ; "


Μια σύγχρονη ορθόδοξη απάντηση στην Νέα Εποχή και στις μεθοδεύσεις της...

Είμαι μία παντρεμένη γυναίκα ηλικίας 50 ετών με δυο μεγάλες κόρες. Ζω συνειδητά την ζωή της Ορθόδοξης Εκκλησίας εδώ και 18 χρόνια με μία ενδιάμεση παύση, για την οποία θα ήθελα εδώ να σας μιλήσω. Πριν περίπου πέντε χρόνια, συνέβη το εξής:

Κάποια ημέρα, η μικρή μου κόρη έφερε στο σπίτι το πρώτο βιβλίο του Χάρυ Πότερ και άρχισε να το διαβάζη χωρίς εγώ να το γνωρίζω. Όταν το τελείωσε εκείνη, είδα το βιβλίο και από περιέργεια άρχισα και εγώ να το διαβάζω χωρίς όμως να το αναφέρω στον πνευματικό μου. Διαβάζοντας αυτό το βιβλίο, άρχισα να αισθάνομαι ότι σιγά-σιγά δενόμουν μαζί του, τόσο που δεν ήθελα να το αποχωρισθώ. Τόσο πολύ με είχε επηρεάσει, ώστε προσπαθούσα να τελειώσω τις δουλειές του σπιτιού γρήγορα για να συνεχίσω την ανάγνωση του βιβλίου. Μόλις ετελείωσα το πρώτο βιβλίο του Χάρυ Πότερ, αμέσως αγόρασα το δεύτερο.

Διαβάζοντας το δεύτερο βιβλίο, αισθανόμουν κάτι να με παρασύρη μέσα σε μια γλυκειά δίνη, ώστε να θέλω να χάνωμαι μέσα στις σελίδες του. Δεν μ' ενδιέφερε, εκείνες τις ημέρες, τίποτε άλλο παρά μόνο πως να τελειώσω το βιβλίο. Έγινα φανατική αναγνώστρια του Χάρυ Πότερ, και όχι μόνο. Όπου και να βρισκόμουν, τον διαφήμιζα με πάθος. Σε όλες τις φίλες μου έλεγα ότι τα βιβλία του Χάρυ Πότερ σε κάνουν να ξεχνάς τα προβλήματά σου και να νοιώθεις όμορφα.

Στο τρίτο βιβλίο του Χάρυ Πότερ, τα πράγ­ματα χειροτέρευσαν. Αρχισα να αποξενώνο­μαι από την οικογένειά μου, να γίνωμαι εριστική και επιθετική στον σύζυγο, επειδή νόμι­ζα ότι δεν ενδιαφερόταν για μένα, ενώ εκείνος είχε και έχει πολλή αγάπη και υπομονή. Το ση­μαντικότερο όλων, όμως, ήταν ότι δεν ήθελα πλέον να πηγαίνω στην εκκλησία, ούτε να προ­σεύχομαι, όπως πριν, ούτε να μελετώ πνευμα­τικά βιβλία. Δηλαδή, άρχισα να απομακρύνο­μαι από τον Χριστό. Είχα πια την βεβαιότητα, ότι δεν υπάρχει μέλλουσα ζωή και ότι αυτά που μας λέει η Εκκλησία είναι ψέμματα. Έλεγα: «Εδώ είναι η ζωή και ο θάνατος. Μετά, τίπο­τε». Από τότε, έγινα μία τελείως κοσμική γυ­ναίκα, χωρίς ηθικές αναστολές. Ευτυχώς, όμως, που, τότε, ο Θεός με σκέπασε και δεν έπεσα σε μοιχεία. Αυτή μου η συμπεριφορά ήταν αρκε­τά επιδεικτική προς τους οικείους μου, τόσο που ο σύζυγος, οι κόρες μου και η αδελφή μου αν­ησύχησαν. Με είχε επίσης καταλάβει και μία βαρειά ακηδία. Το καταλάβαινα, αλλά μου άρε­σε και δεν ήθελα να ξεφύγω από αυτήν την κα­τάσταση. Βέβαια, και να ήθελα, ήταν αδύνατον να ξεφύγω και να ελευθερωθώ, από μόνη μου.

Βλέποντας η αδελφή μου πόσο σοβαρή ήταν η κατάστασή μου, δηλ. από θερμή μαθήτρια του Χριστού, που ήμουν πριν, να καταντήσω αρνήτριά Του, τηλεφώνησε στον πνευματικό μας πα­τέρα, τον οποίον σημειωτέον είχα πάρα πολύ καιρό να συναντήσω, ώστε εκείνος πλέον να επιληφθή και να με βοηθήση. Ο πνευματικός μου, ως φαίνεται, έκανε δυνατή προσευχή, και, συνέβη, μετά από μερικές ημέρες, το εξής:

Εμφα­νίσθηκε στον ύπνο μου κάποιος, με την μορφή του πατέρα μου, ο oποίος σημειωτέον είχε πε­θάνει πριν χρόνια, και άρχισε, με γλυκό αλλά και αυστηρό συγχρόνως τόνο, να με νουθετή, λέγοντάς μου: «Πώς άφησες τον γλυκύτατό μας Ιησού, που Τον υμνούν όλοι οι άγγελοι στον Ουρανό, που είναι η πηγή της αγάπης, της υπο­μονής και χαρίζει συγχώρηση των αμαρτιών, και ασπάστηκες την ιδέα ότι δεν υπάρχει τίπο­τε απολύτως μετά από αυτήν την ζωή, ότι πρέ­πει αυτήν την ζωή να την ζούμε έντονα και να απολαμβάνωμε το κάθε τι, τώρα που μπορούμε, χωρίς όρια; Κάνεις λάθος, κόρη μου. Η αληθι­νή ζωή είναι εδώ πάνω, που είμαι εγώ. Εσύ, τώρα, κάτω στην γη, δίνεις εξετάσεις. Πρόσε­ξε μην αποτύχης. Στο λέω, εγώ, ο πατέρας σου, που τόσο σ' αγαπά και βρίσκομαι τώρα στην άλλη ζωή. Πρόσεχε, πρόσεχε. Σύνελθε, και ζήτα συγνώμη από τον γλυκύτατό μας Ιησού».

Μόλις είδα αυτό το όνειρο, ξύπνησα και πε­τάχτηκα από το κρεβάτι με κλάμματα. Έκλαι­γα με λυγμούς για μία ώρα, χωρίς να μπορώ να πω στους δικούς μου τι μου είχε συμβή. Άρχι­σα να ντρέπωμαι τους πάντες για την κατάντια μου, μα περισσότερο, τον ίδιο τον Χριστό. Εκεί­νη ακριβώς την ημέρα, τηλεφώνησε στο σπίτι και ο πνευματικός μου. Του τα είπα όλα. Με άκουσε με προσοχή και μου μίλησε με πολλή αγάπη, σαν στοργικός πατέρας πού είναι. Αφού τα εξωμολογήθηκα όλα, μου διάβασε και την συγχωρητική ευχή. Μετά, μου λέει: «Ήταν μπό­ρα, παιδί μου, και πέρασε. Τώρα, να επιστρέψης στα πνευματικά σου καθήκοντα, όπως εσύ τα ξέρεις».
Εκ των υστέρων, συνειδητοποίησα, ότι, αν δεν είχε ενεργήσει η ευχή του πνευματικού μου πατέρα, κανείς δεν θα μπορούσε να με είχε ελευ­θερώσει από την δαιμονική επιρροή στην οποία είχα περιπέσει, εξ αιτίας της ενασχολήσεώς μου με τον δαιμονικό κόσμο του Χάρυ Πότερ.


Πηγή: www.alopsis.gr

Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2007

" Nέα Διεύθυνση "

Σας ενημερώνουμε πως μπορείτε πλέον να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας πληκτρολογώντας:
www.anaplastiki.gr

Το "anaplastiki.blogspot.com" θα παραμείνει σε λειτουργία αλλά δεν αποτελεί την αρχική σελίδα του site.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...