Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου 2007

" Ο Τέταρτος Μάγος "

Οι κατηχητικές Νεανικές Ομάδες της Αναπλαστικής Σχολής Πατρών στις 23 Δεκεμβρίου 2007 παρουσίασαν ένα θεατρικό έργο με θέμα: " Ο Τέταρτος Μάγος ".

Την εκδήλωση πλαισίωσε η χορωδία των κοριτσιών της Σχολής με επίκαιρους ύμνους και τραγούδια.

Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά και σε όσους συνετέλεσαν στην πραγματοποίηση αυτής της Γιορτής. Και του Χρόνου!!!Τρίτη, 25 Δεκεμβρίου 2007

" Χρόνια Ευλογημένα και Παραδεισένια !!! "


Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ

ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ

ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ

Πρός

τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν.

Ἀγαπητοί μου,

Μέσα σέ κλῖμα πνευματικῆς χαρᾶς καί ἀγαλλιάσεως ἑορτάζομε σήμερα τήν μεγάλη καί κοσμοσωτήρια Ἑορτή τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἐπειδή ὁ ἑορτασμός αὐτός πρέπει νά εἶναι ἐσωτερικός καί βαθειά πνευματικός, διότι τά μηνύματα τά ὁποῖα ἐκπέμπει τό Ἱερό Σπήλαιο εἶναι μέγιστα καί ἀνεπανάληπτα, παρακαλῶ σας, νά προσπαθήσομε ἔχοντες ὡς ὁδηγό ἕνα ἀπό τούς μεγάλους Πατέρας τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας, νά ἐμβαθύνομε στό νόημα τῆς Ἑορτῆς καί νά ἀκούσομε πῶς οἱ Ἅγιοι βιώνουν τό γεγονός.

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός μᾶς ξεναγεῖ πνευματικά στό Ἱερό καί Μέγα Μυστήριο τῆς Θείας Ἐνανθρωπήσεως, λέγοντας: «Θεός ὤν τέλειος, ἄνθρωπος τέλειος γίνεται καί ἐπιτελεῖται τό πάντων καινῶν καινότατον, τό μόνο καινόν ὑπό τόν ἥλιον, δι’ οὗ ἡ ἄπειρος τοῦ Θεοῦ ἐμφανίζεται δύναμις» (1)

Τό μοναδικό νέο καί παράδοξο θαῦμα, τό ὑπέρλογο γεγονός, μέσα ἀπό τό ὁποῖο φαίνεται ἡ ἄπειρη ἀγάπη καί δύναμη τοῦ Θεοῦ, εἶναι ἡ ἕνωση τοῦ κτιστοῦ μέ τό ἄκτιστο, στό πρόσωπο τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ νέου Ἀδάμ, διά τῆς ὁποίας ἑνώσεως ἐπῆλθε ἡ ἀναδημιουργία, ἡ καινή, ἡ καινούργια δηλαδή ζωή καί ἄνοιξε ἡ ὁδός, ὥστε ὁ ἄνθρωπος νά δυνηθῆ νά ἀπολαύση τήν πρώτη χαρά καί μακαριότητα, τήν ὁποία ἔχασε μέ τήν παρακοή τοῦ πρώτου Ἀδάμ.

Ἔπρεπε ὁ πεπτωκώς ἄνθρωπος νά περάση ἀπό τό σκοτάδι στό φῶς, νά φτάση στή θέωση. Αὐτό τό ἔργο δέν ἦτο δυνατό νά πραγματοποιηθῆ μέ κανένα ἄλλο τρόπο, ὅπως καί οἱ Προφῆται καί οἱ Δίκαιοι προανήγγειλαν, ἀλλά μόνο μέ τήν ἕνωση τοῦ Θείου μέ τό ἀνθρώπινο, τοῦ παθητοῦ μέ τό ἀπαθές, τοῦ θνητοῦ μέ τό ἀθάνατο πού συνετελέσθη στό πρόσωπο τοῦ Θείου Λυτρωτοῦ.

Καί συνεχίζει ὁ Ἱερός Δαμασκηνός. «Ὅλον γάρ τόν Πρῶτον Ἀδάμ, τόν πρό τῆς παραβάσεως, τόν ἁμαρτίας ἐλεύθερον, ἀνέλαβες Δέσποτα, διά σπλάχνα ἐλέους σου, σῶμα, ψυχήν, νοῦν καί τά τούτων φυσικά ἰδιώματα, ἵνα ὅλῳ μοι τήν σωτηρίαν χαρίσῃ. ὄντως γάρ «τό ἀπρόσληπτον ἀθεράπευτον» (2)

Κάθε χρόνο, κάθε φορά πού ἑορτάζομε τά Χριστούγεννα, μᾶς ἀπασχολεῖ καί μᾶς προβληματίζει ἕνα μεγάλο ἐρώτημα, τό ὁποῖο ἀπασχολοῦσε καί τούς Ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας μας. Σκοπός τοῦ ἑορτασμοῦ εἶναι ἡ θέωση, ἡ κοινωνία μέ τό Θεό. Οἱ συνθῆκες τοῦ βίου μας, ὅμως, εἶναι τέτοιες ὥστε νά δημιουργοῦν τό ἀνάλογο κλῖμα, τήν κατάλληλη ἀτμόσφαιρα γιά νά ὁδηγῆται ὁ ἄνθρωπος, ἀπό τόν παρόντα αἰῶνα στήν ἑνότητα μέ τόν Θεό; Ἡ ὑμνολογία τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας καί ἡ μυστηριακή της ζωή, δίδει τό μέγεθος τῆς χαρᾶς, τό ὁποῖο ἔζησαν οἱ Ἅγιοι Ὑμνογράφοι καί οἱ Πατέρες, οἱ ὁποῖοι ἐν Πνεύματι Θείῳ, συνέθεσαν τούς Ὕμνους καί τίς Λειτουργικές εὐχές, ζῶντες ἐν κοινωνίᾳ μετά τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Θεοῦ ἡμῶν. Αὐτή ἡ χαρά δέν εἶναι δυνατόν νά βιωθῆ μέ τυπικές, ἐξωτερικές ἐκδηλώσεις πού ἱκανοποιοῦν μόνο τόν ἔξω, τόν σαρκικό δηλαδή ἄνθρωπο. Αὐτή ἡ χαρά δέν ἔχει καμμιά σχέση μέ τό ψεύτικο, τό μή πνευματικό, μέ τό ἐμπορικό, ἄν θέλετε, κλῖμα τῶν ἡμερῶν. Οὔτε μέ μόνο τό ἑορταστικό κοσμικό τραπέζι, ἐφ’ ὅσον τοῦτο δέν εἶναι ἐπέκταση τῆς Εὐχαριστιακῆς Τραπέζης, οὔτε μέ μόνη τήν ἀνταλλαγή τυπικῶν καί κατ’ ἔθος ἀποστελλομένων εὐχῶν, ἄν ἡ καρδία δέν φλέγεται ἀπό ἀγάπη. Αὐτή ἡ χαρά εἶναι σκίρτημα ψυχῆς, εἶναι ἀποτέλεσμα τοῦ συνεορτασμοῦ τῶν οὐρανίων μετά τῶν ἐπιγείων, εἶναι συμμετοχή στό γεγονός τῆς Θείας Σαρκώσεως, τοῦ ὅλου ἀνθρώπου, ὡς ψυχοσωματικῆς ὑπάρξεως. Ἀλήθεια ἀδελφοί μου, γιατί πολλές φορές ἀδικοῦμε τόν ἑαυτό μας; Γιατί πορευόμεθα ἠθελημένα μέσα σ’ ἕνα κλῖμα πνευματικῆς ἀναπηρίας,οὐδεμία δίδοντες σημασία στήν πνευματική μας ὑπόσταση, τήν ὁποία μᾶς ἔδωκε ὁ Θεός μαζί μέ τήν ὑλική;

Ἀδελφοί μου, αὐτή ἡ χαρά πού πηγάζει ἀπό τό Μυστήριο τῆς Σαρκώσεως τοῦ Θεοῦ, βιώνεται ὡς ὑπέρβαση τοῦ θανάτου, ἀφοῦ ὁ Κύριός μας ἐνηνθρώπησε, «ἵνα οἱ ἄνθρωποι ζωήν ἔχωσι καί περισσόν ἔχωσι» (Ἰωάνν. ι’, 10).

Χριστούγεννα! Ἡμέρα τῆς σωτηρίας μας καί τῆς λυτρώσεώς μας ἀπό τά δεσμά τῆς φθορᾶς καί τῆς ἁμαρτίας. Γι’ αὐτό καί ἡ ψυχή ζεῖ τό δικό της πανηγύρι. Ὡς θεονοσταλγική καί θεοπόθητη ἔχει τήν δική της λογική. Ἄς τήν ἀφήσομε μέσα ἀπ’ αὐτή τήν πλημμυρίδα τῶν ἱερῶν καί χαρμοσύνων μηνυμάτων, νά ζήσῃ τό θαῦμα τῆς Θείας Ἐνανθρωπήσεως, ὡς μετοχή στό Μυστήριο τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ καί τοῦ συνανθρώπου.

Μέ τό λειτουργικό μήνυμα, «ἄνω σχῶμεν τόν νοῦν καί τάς καρδίας»(3), σᾶς παρακαλῶ, ὡς πνευματικός σας πατέρας, νά ἀτενίσετε, νά ἀτενίσομε καί σήμερα καί στήν συνέχεια στά ὕψη τοῦ οὐρανοῦ, ὅπως ἡ θεοείδειά μας ἐπιτάσσει, ὥστε μέσα ἀπό τήν ταπείνωση, τήν κάθαρση τοῦ νοῦ καί τῆς καρδιᾶς, πού ἐπιτυγχάνεται μέ τήν προσευχή, τήν καλλιέργεια τῶν ἀρετῶν καί τήν ἐν γένει πνευματική καί μυστηριακή ζωή, νά φτάσομε στήν κατανόηση καί βίωση τοῦ μυστηρίου τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, στή σωτηρία μας, στή λύτρωση, στή θέωση πού εἶναι ὁ σκοπός καί τό τέλος τῆς ὑπάρξεώς μας.

Εὔχομαι ἀπό τά βάθη τῆς ψυχῆς μου τά ἔτη σας νά εἶναι πολλά, χριστοφόρα καί θεοφόρα. Ἡ χαρά καί ἡ ἀγαλλίαση πού μᾶς χαρίζει σήμερα ὁ Θεῖος Λυτρωτής, νά εἶναι οἱ μόνιμοι συνοδοί τῆς ζωῆς σας.

Σᾶς ἀσπάζομαι ἐν Κυρίῳ μέ ἀγάπη πατρική.

Χριστούγεννα 2007

Διάπυρος πρός Κύριον εὐχέτης πάντων ὑμῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Υ.Γ.Οι Κατηχητικές Νεανικές Ομάδες της Αναπλαστικής Σχολής Πατρών σας εύχονται Ο Νηπιάσας Χριστός να ευλογεί καθένα ξεχωριστά και να φέρει την ειρήνη στις ψυχές σας !!!

Κυριακή, 23 Δεκεμβρίου 2007

" Τα Χριστούγεννα Έρχονται..."


Ακούστε τους θαυμάσιους Χριστουγεννιάτικους Βυζαντινούς ύμνους που ψάλλονται στην Εκκλησία τα Χριστούγεννα κατά την ακολουθία του Όρθρου.

Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2007

" Ο Τέταρτος Μάγος "Οι Κατηχητικές Νεανικές Ομάδες της Αναπλαστικής Σχολής Πατρών σας παρουσιάζουν την Κυριακή 23 Δεκεμβρίου 2007 και ώρα 18:οομμ, επί τη εορτή των Χριστουγέννων ένα Θεατρικό Έργο με Θέμα:

" Ο Τέταρτος Μάγος "

Δώσε και Εσύ το "Παρών" !!!


( Η Εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα της Αναπλαστικής Σχολής Πατρών ( Ιωνίας 47 )

Κυριακή, 9 Δεκεμβρίου 2007

" Απόηχοι "

Λίγες Στιγμές από την προετοιμασία του θεατρικού " Ο Τέταρτος Μάγος ".
Συμμετέχουν παιδιά των Νεανικών Κατηχητικών Ομάδων της Αναπλαστικής Σχολής Πατρών.

Adblock

Κυριακή, 2 Δεκεμβρίου 2007

" Tιμόνι και Αλκοόλ "

Πολλοί είναι αυτοί που κάνουν το λάθος να συνδυάσουν «Τιμόνι και Αλκοόλ» με ολέθριες συνέπειες τόσο για την ζωή τους όσο και για την ζωή των άλλων. Πολλές έρευνες έχουν αποδείξει ότι αλκοόλ και οδήγηση είναι ένας θανατηφόρος συνδυασμός.


Μην έχετε ψευδαισθήσεις: Ακόμη και ένα αλκοολούχο ποτό είναι αρκετό για να επηρεάζει σοβαρά την ικανότητα σας να οδηγείτε καλά, αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες σας να σκορπίσετε θάνατο.


Μην παίζεις την ζωή σου κορώνα γράμματα. Μην βάζεις σε κίνδυνο, τόσο την ζωή σου όσο και την ζωή των άλλων. Η ΖΩΗ ΕΧΕΙ ΑΞΙΑ ΑΝΕΚΤΙΜΗΤΗ. Πες ΟΧΙ στο «Τιμόνι και Αλκοόλ».


Παρακάτω ακολουθεί ένα χρήσιμο βίντεο για την ολέθρια σχέση μεταξύ οδήγησης και αλκοόλ…


Adblock


Πηγή:www.p-andr.blogspot.com

" Η Ζώνη Σώζει Ζωές "

Για του λόγου το αληθές δείτε το παρακάτω βίντεο...Πηγή:www.mystakidis.com/istologio

Σάββατο, 1 Δεκεμβρίου 2007

"Ποιόν Εκκλησιαστικό ραδιοφωνικό Σταθμό ακούτε περισσότερο;"

1) Εκκλησία της Ελλάδος 89.5 fm

2) Πειραΐκή Εκκλησία 91.2 fm

3) Aποστολική Εκκλησία των Πατρών 88.5 fm

4) Λυδία 94.2 fm

5) Άλλο...

( Καταθέστε την ψήφο σας δίπλα...)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...